Top Building Sp Z O.O.
przesla
sufit
zbrojenie
zbrojenie
 1. Home
 2. Realizacje
 3. Wzmocnienia taśmami i matami węglowymi CFK i CFRP

Wzmocnienia taśmami i matami węglowymi CFK i CFRP

80.


Przedmiot realizacji:

Ugięty strop żelbetowy powyżej 7cm Wzmocnienie Stropu Taśmami z włókien węglowych

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu taśmami z włókien węglowych

Technologia:

Wzmocnienie stropu żelbetowego o zbyt niskiej grubości. Strop żelbetowy o grubości 10 cm ugiął się do wartości prawie 75mm czyli ponad czterokrotnie więcej niż normowo wg. SGU. W ramach różnych propozycji wzmocnienia stropu, inwestor wybrał rozwiązanie prewencyjne, czyli wzmocnienie stropu poprzez przyklejenie taśm z włókien węglowych na odciążonym stropie w celu zmniejszenia naprężeń i odkształceń zbrojenia dolnego stropu. Po wystąpieniu obciążeń stałych i zmiennych na stropie, w pierwszej kolejności naprężenia zostaną przejęte przez taśmy węglowe. Wybrano system taśm z włókien węglowych firmy S&P. Taśmę S&P CFK Lamellen 50/1,4 o standardowym module sprężystości. Do przyklejenia taśm użyto kleju Resin 220. Przed przystąpieniem do klejenia taśm wykonano badanie przyczepności podłoża metoda pull-off. Taśmy z uwagi na bardzo duże wytężenie w trakcie obciążenia po wcześniejszym doborze obliczeniowym zakotwiono mechanicznie w systemie blach oporowych. Blachy przyklejono przy użyciu kleju Resin 220 i następnie zastosowane śruby w klasie 10.9 sprężono z odpowiednim momentem.

Wzmocnienie stropu
taśmy z włókien węglowych
Wzmacnianie stropu
Ugięty strop
Zarysowany strop
taśmy węglowe

80.


Przedmiot realizacji:

Ugięty Strop, Zarysowany Strop, Wzmocnienie Stropu Taśmami Węglowymi

Zadania do zrealizowania:

Naprawa zarysowanego stropu i ugiętego stropu

Technologia:

Zarysowany strop żelbetowy należy w pierwszej kolejności sprawdzić pod względem przyczyny, która spowodowała jego zarysowanie. W przeważającej większości odpowiada za to zbyt mała ilość zbrojenia w strefie rozciąganej lub zbyt mały przekrój betonowy stropu, lecz wówczas towarzyszy również temu ponadnormatywne ugięcie stropu. Jeśli przyczyną jest zbyt mała ilość zbrojenia, można wykonać obliczenia i dobrać ekwiwalent zbrojenia brakującego w postaci taśm z włókien węglowych. Duży asortyment taśm z włókien węglowych powoduje duże możliwości ich zastosowania. Taśmy węglowe na przykład S&P C-Laminate są gotowymi produktami kompozytowymi wykonanymi z włókien węglowych zatopionych w matrycy z żywicy epoksydowej. Standardowo stosowaną taśmą z włókna węglowego S&P C-Laminate są taśmy o module sprężystości 150/2000. Zbliżonymi taśmami węglowymi pod względem modułu sprężystości do stali są taśmy typu SP-C Laminate HM 200/2000. Taśmy z włókien węglowych przyklejane są do odpowiednio przygotowanego podłoża betonowego przy użyciu systemowego kleju epoksydowego np. S&P Resin 220. Odpowiednio dobrane taśmy węglowe mogą zastąpić niedobór zbrojenia tradycyjnego w stropie.

79.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu z płyt kanałowych żerańskich

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie płyt kanałowych

Technologia:

Wykonanie opinii technicznej wraz z naprawą uszkodzonego stropu kanałowego w trakcie prowadzonych prac instalacyjnych. W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych wycięto całą strefę ściskaną płyty kanałowej na pełnej jej szerokości oraz w dwóch sąsiednich płytach. Wykonano obliczenia sprawdzające i wykonano naprawę płyt kanałowych poprzez odtworzenie strefy ściskanej w płytach.

 • Uszkodzony strop
 • Wycięte zbrojenie w stropie
 • opinia techniczna stropu
 • projekt wzmocnienia stropu
 • ugięty strop
 • zarysowany strop


78.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie słupów żelbetowych przy użyciu mat z włókien węglowych

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie słupów żelbetowych matami węglowymi
Technologia:

Wykonanie projektu i wykonanie wzmocnienia słupów żelbetowych. W pierwszej kolejności wykonano naprawę odspojonego i uszkodzonego betonu w słupach. Po odkuciu zdegradowanego betonu oczyszczono skorodowane pręty zbrojeniowe. Następnie wykonano naprawę słupów żelbetowych i ich wzmocnienie. Wzmocnienie wykonano poprzez dwukrotne owinięcie słupów matami z włókien węglowych S&P C-Sheet 240 300 g/m2 przy użyciu kleju epoksydowego.

 • Wzmocnienie Słupów
 • Wzmacnianie Słupów
 • Naprawa słupów żelbetowych
 • Mata z włókna węglowego
 • S&P C-Sheet 240
 • Resin 55 HP


77.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie Stropu Prefabrykowanego Wzmocnienie Stropu Filigran taśmami węglowymi

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu żelbetowego taśmami węglowymi

Technologia:

Wykonanie wzmocnienia stropu prefabrykowanego przy użyciu taśm z włókien węglowych i kleju systemowego epoksydowego. Wzmocnienie należało wykonać z uwagi na zwiększenie obciążenia zmiennego użytkowego. W pierwszej kolejności wykonano zestawienie obciążeń w stanie istniejącym i w stanie projektowanego zwiększonego obciążenia zmiennego. Następnie zaprojektowano wzmocnienie przy użyciu taśm z włókien węglowych przy użyciu programu obliczeniowego. Przed przyklejeniem taśm podłoże betonowe przygotowano w technice bezpyłowego szlifowania diamentowego. Przygotowane podłoże sprawdzono poprzez wykonanie badania przyczepności podłoża metodą pull-off. Otrzymano wyniki przyczepności podłoża powyżej 3,0 MPa. Taśmy z włókien węglowych przyklejono pod istniejącym zbrojeniem w płytach stropowych prefabrykowanych.

 • zmocnienie stropu prefabrykowanego
 • Wzmacnianie stropu filigran
 • Wzmocnienie stropu kanałowego
 • Wzmocnienie stropu Żerań
 • Wzmocnienie płyt kanałowych
 • Taśmy z włókna węglowego
 • Taśmy weglowe
 • Zwiększenie obciążenia na stropie


76.


Przedmiot realizacji:

Naprawa Podciągu żelbetowego, Wzmocnienie podciągu, Wzmocnienie belki żelbetowej

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie podciągu żelbetowego

Technologia:

Wykonanie naprawy betonu w podciągu żelbetowym z uwagi na korozję betonu. Na styku podciągu żelbetowego i stropu wykonana została dylatacja, która z czasem utraciła szczelność. Wnikające sole doprowadziły do korozji zbrojenia i betonu w podciągu (belce żelbetowej). W pierwszej kolejności usunięto luźny i skorodowany beton. Następnie sprawdzono jakość i wytrzymałość pozostałego betonu. Następnie wyczyszczono pręty zbrojeniowe. Pręty zbrojeniowe zabezpieczono antykorozyjnie zaprawą mineralną z dodatkiem inhibitora korozji Sika MonoTop 910 N. Ubytki betonu naprawiono zaprawami naprawczymi PCC typu Sika MonoTop 412 NFG. Po wykonanych naprawach podciąg w strefie rozciąganej wzmocniono przy użyciu kątowników stalowych o wymiarach 120x120x10mm. Kątowniki stalowe wklejono przy użyciu zaprawy epoksydowe i skręcono przy użyciu śrub w klasie 10.9. Po związaniu kleju śruby sprężono poprzez dokręcenie z odpowiednim momentem.

 • Naprawa podciągu
 • Remont Podciągu
 • Naprawa belki żelbetowej
 • Naprawa żelbetu
 • Naprawa betonu
 • Naprawy żelbetu
 • Wzmocnienie podciągu
 • Wzmocnienie belki żelbetowej

75.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie otworu w stropie na schody Wycięcie otworu w stropie żelbetowym

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu żelbetowego przed wycięciem otworu

Technologia:

Wykonanie nowego otworu w stropie żelbetowym i zabetonowanie otworu istniejącego. W pierwszej kolejności wykonano obliczenia sprawdzające jakiej wielkości otwór może być wykonany w stropie. Obliczenia wykazały, że nowy twór może mieć wymiary 170 cm na 65 cm. Stary otwór należy zazbroić i wykonać betonowanie przy użyciu mieszanki betonowej C25/30. Zbrojenie odtworzono jako siatkę prętów żebrowanych o średnicy 10mm i w rozstawie co 20 cm. Wycięte zbrojenie nowego otworu zastąpiono poprzez wzmocnienie taśmami z włókien węglowych S&P CFK Lamellen 50/1.4 przy użyciu kleju systemowego Resin 220. Wzmocniono krawędź otworu oraz naroże z uwagi na koncentrację naprężeń. Po wykonaniu przewiertów koronkowych przez strop, krawędzie stropu wyrównano.

Przykładowe realizacje znajdą Państwo w Realizacje

Otwór w stropie
Nowy otwór w stropie
Otwór w stropie na schody
Zabetonowanie istniejącego otworu w stropie
S&P CFK Lamellen 150/2000 50/1.4
Resin 220


74.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu żelbetowego przed wycięciem otworu

Technologia:

Wykonanie nowego otworu w stropie żelbetowym i zabetonowanie otworu istniejącego. W pierwszej kolejności wykonano

obliczenia sprawdzające jakiej wielkości otwór może być wykonany w stropie. Obliczenia wykazały, że nowy twór może

mieć wymiary 180 cm na 90 cm. Stary otwór należy zazbroić i

wykonać betonowanie przy użyciu mieszanki betonowej C25/30. Zbrojenie odtworzono jako siatkę prętów

żebrowanych o średnicy 10mm i w rozstawie co 20 cm. Wycięte zbrojenie nowego otworu zastąpiono poprzez wzmocnienie

taśmami z włókien węglowych SikaCarbo Dur S512 przy użyciu kleju systemowego SikaDur 30.

Wzmocniono krawędź otworu oraz naroże z uwagi na koncentrację naprężeń.

Otwór w stropie
Nowy otwór w stropie
Zabetonowanie istniejącego otworu w stropie
SikaCarbo Dur S512
SikaDur 30


73.


Przedmiot realizacji:

Naklejenie taśm węglowych

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie nadproża żelbetowego taśmami i matami węglowymi Strengthening cc Beam with Carbon Fiber

Technologia:

Wykonanie wzmocnienia nadproża żelbetowego przy użyciu taśm z włókien węglowych SikaCarbo Dur S512 i kleju systemowego epoksydowego SikaDur 30 oraz mat
z włókien węglowych SikaWrap C230 i kleju SikaDur 330. Wzmocnienie należało wykonać z uwagi na zwiększenie istniejącego otoworu. W pierwszej kolejności
wykonano zestawienie obciążeń w stanie istniejącym. Następnie zaprojektowano wzmocnienie przy użyciu taśm z włókien węglowych przy użyciu programu SikaCarbo Dur V6.4.
Przed przyklejeniem taśm podłoże betonowe przygotowano w technice bezpyłowego szlifowania diamentowego. Przygotowane podłoże sprawdzono poprzez wykonanie badania
przyczepności podłoża metodą pull-off. Po przyklejeniu taśm z włókien węglowych wykonano badanie przyczepności taśm do podłoża betonowego.
Wzmocnienie nadproża
Wzmacnianie nadproża
Taśmy węglowe
Wzmocnienie belki żelbetowej
Wzmacnianie belki żelbetowej
Taśmy z włókna węglowego
Zwiększenie obciążenia na stropie
SikaCarbo Dur S512
SikaDur 30
SikaWrap C230
SikaDur 330


72.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie głowicy pod stropem

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie głowicy stropu

Technologia:

Wykonanie wzmocnienia głowicy stropu żelbetowego przy użyciu taśm z włókien węglowych SikaCarbo Dur S512 i kleju systemowego epoksydowego SikaDur 30. Wzmocnienie należało wykonać z uwagi na potrzebę wykonania
otworów w głowicy stropu. Przed przyklejeniem taśm podłoże betonowe przygotowano w technice bezpyłowego szlifowania diamentowego. Przygotowane podłoże sprawdzono poprzez wykonanie badania przyczepności podłoża
metodą pull-off. Po przyklejeniu taśm z włókien węglowych wykonano badanie przyczepności taśm do podłoża betonowego.
Wzmocnienie stropu
Wzmacnianie stropu
Taśmy z włókna węglowego
Zwiększenie obciążenia na stropie
SikaCarbo Dur S512
SikaDur 30


71.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu Teriva

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie belek w stropie Teriva

Technologia:

Wykonanie wzmocnienia stropu gęstożebrowego TERIVA przy użyciu taśm z włókien węglowych S&P C-Laminate 150/200 50/1.4 i
kleju systemowego epoksydowego Resin 220. Wzmocnienie należało wykonać z uwagi na zwiększenie obciążenia zmiennego. W pierwszej
kolejności wykonano zestawienie obciążeń w stanie istniejącym i w stanie projektowanego zwiększonego obciążenia zmiennego. Następnie
zaprojektowano wzmocnienie przy użyciu taśm z włókien węglowych przy użyciu programu S&P FRP Lamella 5.4. Przed przyklejeniem taśm podłoże
betonowe przygotowano w technice bezpyłowego szlifowania diamentowego. Przygotowane podłoże sprawdzono poprzez wykonanie badania przyczepności podłoża metodą pull-off.
Wzmocnienie stropu
Wzmacnianie stropu
Taśmy z włókna węglowego
Zwiększenie obciążenia na stropie
S&P C-Laminate 150/200
Resin 220


70.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu belkami stalowymi HEA 200 i HEA 220

Technologia:

Wzmocnienie stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Wykonanie ekspertyzy technicznej w celu znalezienia przyczyny ugięcia i zarysowania stropu.
Wykonanie projektu budowlanego remontu stropu w celu obowiązkowego zgłoszenia prac w odpowiednim urzędzie gminy.
Wykonanie nowych stóp fundamentowych z betonu C30/37. Montaż słupów z kształtowników HEA 200. Montaż belek stalowych z kształtowników stalowych HEA 200 i HEA 220.
Połączenie belek poprzez montaż śrub M16 w klasie 8.8 i sprężenie poprzez dokręcenie z odpowiednim momentem. Wypełnienie ciśnieniowe przestrzeni pomiędzy belkami i stropem.
Zespawanie belek ze słupami spoinami ciągłymi.
Wzmocnienie stropu belkami stalowymi
Wzmacnianie stropu belkami stalowymi
Wykonanie ram stalowych z belek stalowych typu HEA


69.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego taśmami węglowymi

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie Stropu Taśmami z Włókien Węglowych

Technologia:

Wykonanie wzmocnienia stropu żelbetowego przy użyciu taśm z włókien węglowych SikaCarbo Dur S512 i kleju systemowego epoksydowego SikaDur 30. Wzmocnienie należało wykonać z uwagi na zwiększenie obciążenia zmiennego. W pierwszej kolejności wykonano zestawienie obciążeń w stanie istniejącym i w stanie projektowanego zwiększonego obciążenia zmiennego. Następnie zaprojektowano wzmocnienie przy użyciu taśm z włókien węglowych przy użyciu programu SikaCarbo Dur V6.4. Przed przyklejeniem taśm podłoże betonowe przygotowano w technice bezpyłowego szlifowania diamentowego. Przygotowane podłoże sprawdzono poprzez wykonanie badania przyczepności podłoża metodą pull-off. Po przyklejeniu taśm z włókien węglowych wykonano badanie przyczepności taśm do podłoża betonowego.
Wzmocnienie stropu
Wzmacnianie stropu
Taśmy z włókna węglowego
Zwiększenie obciążenia na stropie
SikaCarbo Dur S512
SikaDur 30


68.


Przedmiot realizacji:

Rysy na stropie i ugięty strop żelbetowy

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie Stropu Matami z Włókien Węglowych

Technologia:

Wzmocnienie zarysowanego stropu żelbetowego. Wykonanie wzmocnienia stropu żelbetowego z uwagi na występujące zarysowania i zwiększenie obciążeń stałych. Ewentualne rysy na stropie są dopuszczalne i ugięcie stropu też jest dopuszczalne, muszą one tylko mieścić się w granicach dopuszczalnych zgodnych z normą. Dopuszczalne ugięcie stropu i zarysowanie obliczane jest w trakcie przeprowadzanych obliczeń jako sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności. Strop żelbetowy wzmocniono przy użyciu mat z włókien węglowych SikaWrap 230C i kleju żywicznego Sikadur 330. Strop żelbetowy przed przyklejeniem mat z włókien węglowych przygotowano poprzez szlifowanie bezpyłowe w technikach diamentowych. Wzmocnienie stropu wykonano po sprawdzeniu wytrzymałości stropu na odrywanie metodą „pull-off”.
Należy pamiętać, że zawsze każde wzmocnienie i naprawa ugiętego stropu lub zarysowanego stropu musi być poprzedzona analizą przyczyn uszkodzeń i projektem wzmocnienia. Firma Top Building wykonuje kompleksowe usługi wykonawstwa i projekty wzmocnienia dla każdego rodzaju obiektów budowlanych włącznie z sektorem prywatnym i domkami jednorodzinnymi.


67.


Przedmiot realizacji:

Rysy na stropie Ugięty i Przeciążony Strop

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie Taśmami Węglowymi

Technologia:

Wzmocnienie ugiętego stropu i zarysowanego stropu żelbetowego. W przypadku uszkodzonych stropów żelbetowych czy to z powodu zbyt małej ilości zbrojenia,
czy zbyt cienkiej płyty stropu, czy zbyt niskiej klasy betonu zawsze należy przeprowadzić analizę obliczeniową i znaleźć przyczynę dlaczego doszło do ugięcia
stropu lub zarysowania stropu. Należy również pamiętać, że rysy na stropie są dopuszczalne i ugięcie stropu też jest dopuszczalne, muszą one tylko mieścić się
w granicach dopuszczalnych zgodnych z normą. Zarysowanie stropu powstało na skutek działania obciążenia użytkowego większego niż zakładał projekt budowlany.
Po wykonaniu modelu stropu z nałożeniem istniejących obciążeń użytkowych zaprojektowano nowe zbrojenie, które zrealizowano poprzez zbrojenie doklejany od dołu stropu.
Strop żelbetowy wzmocniono przy użyciu taśm z włókien węglowych Sika CarboDur S512 i kleju żywicznego Sikadur 30. Strop żelbetowy przed przyklejeniem taśm przygotowano
poprzez szlifowanie bezpyłowe w technikach diamentowych. Wzmocnienie stropu wykonano po sprawdzeniu wytrzymałości stropu na odrywanie metodą „pull-off”.
Należy pamiętać, że zawsze każde wzmocnienie i naprawa ugiętego stropu lub zarysowanego stropu musi być poprzedzona analizą przyczyn uszkodzeń i projektem wzmocnienia.
Firma Top Building wykonuje kompleksowe usługi wykonawstwa i projekty wzmocnienia dla każdego rodzaju obiektów budowlanych włącznie z sektorem prywatnym i domkami jednorodzinnymi.


66.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie Zarysowanego Stropu Taśmami z Włókien Węglowych

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie Stropu w budynku mieszkalnym

Technologia:

Wykonanie wzmocnienia zarysowanego i ugiętego stropu taśmami z włókien węglowych. W pierwszej kolejności wykonano model obliczeniowy stropu w programie Plato 4.0. W modelu obliczeniowym naniesiono zbrojenie stropu rzeczywiste. Dodatkowo w modelu uwzględniono perforacje stropu, otwory, które potrzebne były do wykonania nowych instalacji. W toku przeprowadzonych obliczeń otrzymano potrzebne zbrojenia, które przeliczono na odpowiadające mu ilości taśm z włókien węglowych. Podłoże betonowe przygotowano metodami szlifowania bezpyłowego diamentowego. Wykonano badania pull-off. Następnie przyklejono taśmy z włókien węglowych Sika CarboDur S512. Do przyklejenie taśm węglowych użyto kleju epoksydowego SikaDur 30. W przypadku wzmacniania stropu ze względu na otwory należy zwrócić uwagę, żeby w pierwszej kolejności przykleić taśmy prostopadłe do przekątnych otworu z uwagi na wystąpienie w pierwszej kolejności zarysowań w narożach otworów od koncentracji naprężeń. Należy pamiętać, że zawsze każde wzmocnienie i naprawa ugiętego stropu lub zarysowanego stropu musi być poprzedzona analizą przyczyn uszkodzeń i projektem wzmocnienia. Firma Top Building wykonuje kompleksowe usługi wykonawstwa i projekty wzmocnienia dla każdego rodzaju obiektów budowlanych włącznie z sektorem prywatnym i domkami jednorodzinnymi.


65.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie Belek Stropowych, Wzmocnienie Ugiętego Stropu, Zarysowany Strop, Wzmocnienie Podciągów

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie Stropu w budynku jednorodzinnym

Technologia:

Wykonanie wzmocnienia ugiętych i zarysowanych belek żelbetowych, podciągów w stropie żelbetowym w budynku jednorodzinnym. W pierwszej kolejności wykonano model stropu w programie Robot Autodesk. Następnie wyodrębniono schematy statyczne belek żelbetowych, podciągów i w programie obliczeniowym do taśm z włókien węglowych zaprojektowano potrzebną ilość taśm z włókien węglowych. Wybrano taśmy z włókien węglowych S&P C-laminate type SM 150/2000 100/1.4. Taśmy przyklejono przy użyciu kleju żywicznego S&P Resin 220. Podłoże betonowe belek żelbetowych przygotowano metodami szlifowania diamentowego bezpyłowego. Następnie wykonano badania przyczepności podłoża metodą „pull-off”. W przypadku stosowania wzmocnienia przy użyciu taśm z włókien węglowych naklejanych w jednej warstwie minimalne wymagania przyczepności podłoża to 1,5 MPa, a średnia wartość powinna być większa od 2,0 MPa. Klej na taśmy został naniesiony przy użyciu specjalnego dyspensera, który równomiernie i z odpowiednią ilością rozkłada klej na taśmie. W przypadku używania taśm z włókien węglowych zawsze należy używać dyspensera do przechowywania i rozwijania taśmy węglowej. Zwinięta taśma węglowa posiada bardzo duże naprężenie wewnętrzne i w przypadku ręcznego rozwijania może w niekontrolowany sposób rozwinąć się. Po przyklejeniu taśm z włókien węglowych wykonano badania próbek taśm przyklejonych jako tak zwane „świadki” w trakcie przyklejania taśm wzmacniających belki żelbetowe. Zerwanie próbek taśm węglowych nastąpiło w kleju, którym krążki stalowe były przyklejone do taśm. Nie doszło do zerwania w podłożu ani w kleju systemowym Resin 220.


64.


Przedmiot realizacji:

Zarysowany Strop Ugięty Strop Wzmocnienie Stropu w Budynku Jednorodzinnym

Zadania do zrealizowania:

Wzmacnianie Stropu w budynku jednorodzinnym

Technologia:

Wzmocnienie ugiętego stropu i zarysowanego stropu w domku jednorodzinnym. Po wykonaniu modelu stropu i przeprowadzeniu obliczeń usunięto przyczyny,
które wywołały ponadnormatywne ugięcie stropu i zarysowanie stropu. Zarysowania stropu od góry wzmocniono przy użyciu taśm z włókien węglowych. Posłużono
się techniką wklejenia taśm węglowych w warstwę otuliny betonowej. Do tego celu używa się taśm z włókien węglowych tak zwanych CFRP Laminates NSM.
Skrót NSM oznacza Near Surface Mounted czyli montaż blisko powierzchni lub montaż w powierzchni. Taśmy NSM są tak skonstruowane, że posiadają stosunkowo krótszy
jeden bok i znaczną grubość. Krótszy bok taśmy mający wymiar około 15mm pozwala na wklejenie taśmy węglowej w normową otulinę betonu wynoszącą 20mm bez uszkodzenia
zbrojenia górnego. Technika wklejania polega na wykonaniu nacięć lub bruzd w powierzchni betonowej, ale tak aby nie uszkodzić zbrojenia górnego stropu, w bruzdę
nanieść klej epoksydowy i w świeży klej wcisnąć taśmę węglową NSM. Przykładowy system Sika taśm węglowych NSM składa się z taśmy Sika CarboDur S 1.525 i
kleju Sikadur 30. Zastosowanie tej techniki wzmocnienia ugiętego stropu i zarysowanego stropu powoduje znaczną redukcję ugięć stropu i wstrzymanie dalszego
postępu rysowania się stropu. Taśmy NSM ze względu na wklejanie w głąb powierzchni betonu pracują trzema wklejonymi powierzchniami i są efektywniejsze
od taśm przyklejanych. Należy pamiętać, że samo zastosowanie taśm węglowych nie jest każdorazowym i jedynym rozwiązaniem dla ugiętego stropu, lecz zawsze
każde wzmocnienie i naprawa ugiętego stropu lub zarysowanego stropu musi być poprzedzona analizą przyczyn uszkodzeń i projektem wzmocnienia.


63.


Przedmiot realizacji:

Wzmacnianie belki żelbetowej

Zadania do zrealizowania:

Wzmacnianie belki żelbetowej taśmami węglowymi

Technologia:

Wzmocnienie belek żelbetowych ze względu na zwiększenie nośności na zginanie przy użyciu taśm z włókien węglowych S&P C-Laminate 150/2000 o rozmiarach 50/1,4mm , 80/1,4mm i 100/1,4 przy użyciu kleju epoksydowego S&P Resin 220 oraz mat z włókien węglowych S&P C-Sheet 240 i kleju S&P Resin 55HP.
Wzmocnienie podciągów Żelbetowych.


62.


Przedmiot realizacji:

Wzmacnianie belki żelbetowej

Zadania do zrealizowania:

Wzmacnianie belki żelbetowej matami węglowymi

Technologia:

Wzmocnienie belki żelbetowej, wzmacnianie podciągu żelbetowego przy użyciu mat z włókien węglowych S&P C-sheet 240 od dołu i boku podciągu.
Maty z włókien węglowych naklejono przy użyciu kleju epoksydowego S&P Resin 55 HP. Maty węglowe z uwagi na bardzo dużą wytrzymałość na rozciąganie
wzmacniją strefę ścinaną belki i podciągu.


61.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie belki żelbetowej

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie belki żelbetowej taśmami węglowymi

Technologia:

Wzmocnienie belki żelbetowej, wzmocnienie podciągu żelbetowego przy użyciu taśm z włókien węglowych Sika CarboDur S512 od dołu podciągu.
Taśmy z włókien węglowych naklejono przy użyciu kleju epoksydowego SikaDur 30. Taśmy węglowe z uwagi na bardzo dużą wytrzymałość na rozciaganie
doskonale przenoszą siły rozciągające w dolnej części belki żelbetowej.
kleju epoksydowego Resin 220.


60.


Przedmiot realizacji:

Wzmacnianie stropu żelbetowego

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu taśmami węglowymi

Technologia:

Wzmocnienie stropu żelbetowego przy użyciu taśm z włókien węglowych S&P C laminate od góry stropu żelebtowego. W związku z wykonaniem dodatkowego
podparcia stropu żelbetowego od dołu należało wzmocnić nad podporami strefę rozciąganą. Naklejono w celu wzmacniania stropu taśmy węglowe S&P C Laminates przy użyciu
kleju epoksydowego Resin 220.


59.


Przedmiot realizacji:

Wzmacnianie stropu żelbetowego

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu taśmami węglowymi

Technologia:

Wzmocnienie stropu żelbetowego przy użyciu taśm z włókien węglowych Sika Carbodur S512 przed wycięciem słupa żelbetowego. Taśmy węglowe Sika Carbodur S512 przyklejono przy użyciu
kleju epoksydowego SikaDur 30 do spodu stropu żelbetwego w miejscu wystepowania naprężeń rozcgiągających.


58.


Przedmiot realizacji:

Wzmacnianie belek wspornikowych

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie belek żelbetowych matami węglowymi

Technologia:

Wzmocnienie belek żelbetowych wspornikowych matami z włókien węglowych. Wzmacnianie żelbetu matami Sika Wrap przy użyciu kleju Sikadur 330.
Wzmacnianie żelbetowych belek w strefie ścinania.


57.


Przedmiot realizacji:

Wzmacnianie ściany przed wycięciem nadproża

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie ściany żelbetowej przed wycięciem nadproża

Technologia:

Wzmocnienie ściany żelbetowej taśmami z włókien węglowych przed wycięciem nadproża. Przyklejenie taśm węglowych w strefie występowania naprężeń rozciągających w żelbecie przed wycięciem nadproża.
Taśmy węglowe SikaCarbodur S 512.
Klej do taśm SikaDur 30.


56.


Przedmiot realizacji:

Wzmacnianie stropu gęstożebrowego

Zadania do zrealizowania:

Wzmacnianie stropu gęstożebrowego przy użyciu taśm węglowych.

Technologia:

Wzmacnianie stropu przy użyciu taśm z włókien węglowych z uwagi na zwiększenie obciążenia użytkowego.
Zwiększenie nośności stropów gęstożebrowych w tym Teriva, można osiągnąć poprzez zwiększenie strefy rozciąganej belek. Wzmocnienie stropów gęstożebrowych
typu Teriva DZ3 FERT DMS można uzyskać poprzez przyklejenie taśm z włókien węglowych np. Sika CarboDur S512 od dołu belek.
W tym przypadku każdą belkę stropu wzmocniono przyklejając 6
taśm Sika Carbodur S512 przy użyciu kleju epoksydowego Sika Dur 30.


55.


Przedmiot realizacji:

Wzmacnianie stropu taśmami węglowymi

Zadania do zrealizowania:

Wzmacnianie stropu żelbetowego przy użyciu taśm węglowych.

Technologia:

Wzmacnianie stropu żelbetowego przy użyciu taśm węglowych przed wycięciem w nim otworów. Naklejenie taśm węglowych Sika Carbodur S512 przy użyciu kleju Sikadur 30.


54.


Przedmiot realizacji:

Wzmacnianie stropu żelbetowego taśmami węglowymi

Zadania do zrealizowania:

Wzmacnianie stropu żelbetowego taśmami z włókien węglowych

Technologia:

Wzmocnienie, wzmacnianie stropu w związku ze zwiększeniem obciążenia użytkowego stropu.
Strop żelbetowy wzmocniono poprzez przyklejenie pasm z taśm z włókien węglowych, taśm węglowych. Strefy zakotwienia taśm węglowych zabezpieczono poprzez montaż stalowych blach.

Szybką, skuteczną i ekonomiczną metodą wzmocnienia stropu jest wzmocnienie stropu taśmami węglowymi. Taśmy węglowe to kompozyty składające się z jednokierunkowych pasm z włókien węglowych w matrycy ze spoiwa. Szerokość taśm węglowych to zwykle 50mm lub 8mm, ale bywają również taśmy węglowe o szerokości 150mm. Grubość taśm węglowych wynosi zwykle od 1,2mm do 1,4mm. Taśmy węglowe przyklejane są zwykle do stropu od dołu w strefie naprężeń rozciągających. Są przypadki, w których naprężenia rozciągające występują od góry stropu i wówczas taśmy węglowe przykleja się na wierzchu stropu. Do przyklejania taśm węglowych wykorzystywany jest klej epoksydowy. Wzmocnienie stropu taśmami węglowymi można również wykonać przy użyciu taśm węglowych wklejanych we wcześniej wykonane nacięcie. Są to tak zwane taśmy węglowe wklejane w głąb otuliny betonowej. Wzmocnienie taśmami węglowymi można wykonywać w przypadku, prawie każdej, konstrukcji stropu.


53.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie podciągu, wzmacnianie podciągu żelbetowego taśmami węglowymi

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie belki, wzmacnianie belki, podciągu żelbetowego taśmami węglowymi

Technologia:

Wzmocnienie, wzmacnianie podciągów pod stropem w związku ze zwiększeniem obciążenia użytkowego stropu.
Podciągi wzmocniono poprzez przyklejenie pasm z taśm z włókien węglowych, taśm węglowych. Strefy zakotwienia taśm węglowych zabezpieczono poprzez naklejenie mat z włókien węglowych.

Taśmy z włókien węglowych charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Wytrzymałość taśm z włókien węglowych na rozciąganie wynosi około 2800 MPa. W porównaniu ze stalą stosowaną w budownictwie to prawie 6 razy większa wytrzymałość. Taśmy z włókien węglowych są bardzo lekkie i nie obciążają wzmocnionego stropu.

Taśmy z włókien węglowych są materiałem odpornym na cykliczne i bardzo częste zmiany obciążeń. W przypadku zbyt małej ilości zbrojenia w stropie taśmy z włókien węglowych doskonale zastępują tradycyjne pręty zbrojeniowe.


52.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu, wzmacnianie stropu żelbetowego taśmą z włókien węglowych

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie belki i stropu , wzmacnianie belki i stropu żelbetowego CFRP strengthening beam and ceiling CFK lamellen

Technologia:

Wzmocnienie stropu żelbetowego i belki żelbetowej taśmami z włókien węglowych, taśmami węglowymi, i zwiększenie nośności stropu poprzez naklejenie taśm z włókien węglowych.
Wzmacnianie stropu żelbetowego i belki żelbetowej taśmami z włókien węglowych, taśmami węglowymi, i zwiększenie nośności stropu poprzez naklejenie taśm z włókien węglowych.

Wzmacnianie stropu taśmami węglowymi zwiększa jego nośność. Takie rozwiązanie stosuje się zazwyczaj w strefach rozciąganych elementów danej konstrukcji. W efekcie zastosowanej przez nas metody, polepszeniu ulegają parametry wytrzymałościowe, zarówno na zginanie jak i rozciąganie, redukuje się szerokość rys, a także zmniejsza się ugięcie.
Wzmacnianie stropu taśmami węglowymi wyróżnia się niskim ciężarem, małymi rozmiarami, a jednocześnie, doskonałą wytrzymałością na rozciąganie. Kiedy najczęściej pojawia się konieczność wzmacnianie stropu taśmami węglowymi? Głównie w przypadku, gdy zmianie ulega sposób użytkowania budynku, a jego przegrody poziome muszą zapewnić możliwość przeniesienia zwiększonych obciążeń użytkowych. Niekiedy, potrzeba wzmocnienia, może nastąpić także wtedy, gdy strop znajduje się już na granicy wytrzymałości, ale konstrukcja jest w zadowalającym stanie.


51.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu żelbetowego matami z włókien węglowych

Technologia:

Wzmocnienie stropu żelbetowego taśmami z włókien węglowych, taśmami węglowymi, Sika CarbodurS512 od góry i zwiększenie nośności stropu od dołu poprzez naklejenie mat z włókien węglowych.

Do głównych przyczyn wymuszających wzmocnienie stropu taśmami z włókien węglowych zalicza się kilka sytuacji. Moment, w których następuje zmiana sposobu użytkowania obiektu i prawdopodobne jest zwiększenie istniejących obciążeń. Sytuacja, w której wprowadzamy zmiany w istniejącej konstrukcji, takie jak wykonanie dodatkowych otworów w betonie. Wzmocnienie stropu taśmami z włókien węglowych wykorzystuje się także w sytuacji, gdy chcemy poprawić warunki użytkowania obiektu, tj. zredukować ugięcia i zarysowania elementów. Procedura jest konieczna, gdy występuje zagrożenie obciążeń wyjątkowych, które nie były planowane na etapie projektowania budynku, gdy nastąpiło przemieszczenie podłoża bądź wystąpiły błędy projektowe oraz wykonawcze. Metoda wzmocnienie stropu taśmami z włókien węglowych łączy w sobie wysoką wytrzymałość na rozciąganie z bardzo wysokim modułem sprężystości, co sprawia, że idealnie nadaje się do napraw wszelkich konstrukcji, takich jak, żelbet, beton, stal czy drewno.


50.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego

Zadania do zrealizowania:

Wzmacnianie stropu żelbetowego od góry taśmami z włókien węglowych

Technologia:

Wzmocnienie stropu żelbetowego taśmami z włókien węglowych Sika CarbodurS512 od góry z uwagi na zwiększenie momentów zbinających nad podporami. Taśmy z włókien węglowych
dodatkowo zakotwiono przy użyciu blach stalowych kotwiących.

Wzmocnienie taśmami węglowymi można też wykonać w technice sprężenia. Wykorzystuje się do tego celu specjalne zestawy kotwiące i naciągowe. Sprężenie wykonuje się na świeżo przyklejonej taśmie węglowej do podłoża. Taśmy węglowe można też przyklejać bez techniki sprężania. Wtedy jest to tak zwana metoda biernego wzmocnienia taśmami węglowymi.


49.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie ściany żelbetowej

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie ściany żelbetowej w związku z poszerzeiem otworu drzwiowego, wzmacnianie ściany żelbetowej w związku z poszerzeiem otworu drzwiowego

Technologia:

Wzmocnienie ściany żelbetowej po wycięciu otworów. Wzmacnianie ściany żelbetowej po wycięciu otworów. Wklejania prętów żebrowanych w klasie AIIIN przy uzyciu kotwy chemicznej Hilti HIT-HY 200A i naprawa powierzchni przy użyciu
zapraw PCC.


48.


Przedmiot realizacji:

Wzmacnianie stropu żelbetowego

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu żelbetowego metodą wklejania prętów żebrowanych. Wzmacnianie stropu żelbetowego metodą wklejania prętów żebrowanych.

Technologia:

Wzmocnienie i wzmacnianie stropu żelbetowego metodą wklejania prętów żebrowanych w klasie AIIIN przy uzyciu kotwy chemicznej Hilti HIT-HY 200A i naprawa powierzchni przy użyciu
zaprawy PCC.

Dlaczego warto stosować wzmocnienie taśmami węglowymi? Głównie przez wzgląd na to, że charakteryzują się one bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz wysokim modułem sprężystości. Sprawia to, że idealnie nadają się do wzmacniania i napraw wszelkich rodzajów konstrukcji, od żelbetu po drewno. Wzmocnienie taśmami węglowymi powoduje podniesienie wytrzymałości konstrukcji bez zbędnego podnoszenia masy całkowitej. Wzmocnienie taśmami węglowymi jest mało inwazyjnym sposobem na zwiększenie wytrzymałości konstrukcji, które eliminuje koniczność wykonywania uciążliwych okuć.


47.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego na przebicie

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu na przebicie poprzez wprowadzenie naprężeń ściskającyh poprzez pręty gwintowane. Wzmacnianie stropu na przebicie poprzez wprowadzenie naprężeń ściskającyh poprzez pręty gwintowane.

Technologia:

Wzmocnienie stropu, wzmacnianie stropu na przebicie przy użyciu kotew o średnicy 16mm klasy 8.8 i podkładek w klasie S355. Nakrętki dokręcone z momentem 80 Nm.


46.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie belki tasmami i matami z włókna węglowego

Zadania do zrealizowania:

Wzmacnianie belki taśmami i matami z włókna węglowego

Technologia:

Wzmocnienie i wzmacnianie belki tasmami i matami z włókna węglowego, taśmami węglowymi. Naklejenie 6 sztuk taśm z włókien weglowych i maty z włókna weglowego w strefie zakotwienia taśm.


45.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie betonu matami z włókna węglowego

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie betonu matami z włókna węglowego

Technologia:

Wzmocnienie i wzmacnianie betonu matami z włókna węglowego. Próba sprawdzenia wytrzymałosc na ściskanie betonu przy pojedynczym i podwójnym wzmocnieniu matami z włókna węglowego.


44.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie belek żelbetowych, podciągów stropu, z uwagi na niedostateczną ilość zbrojenia w strefie rozciąganej

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie belek matami z włókna węglowego

Technologia:

Wzmocnienie i wzmacnianie stropu żelbetowego matami z włókna węglowego, matami węglowymi. Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie taśm z włókien węglowych, taśmy węglowe, Sika Carbodur.


43.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego z uwagi na zwiększenie obciążeń użytkowych

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu matami z włókna węglowego

Technologia:

Wzmocnienie i wzmacnianie stropu żelbetowego matami z włókna węglowego. Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie mat z włókien węglowych Sika Wrap. Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego mat z włókien węglowych na czas 60 minut w systemie Conlit.

Wzmacnianie taśmami węglowymi jest metodą, którą możemy stosować zarówno w nowych jak i już istniejących budynkach. Wzmacnianiu taśmami węglowymi mogą podlegać konstrukcje, w których wzmocnienie jest potrzebne z uwagi na błędy projektowe lub wykonawcze jak również wzmocnienie potrzebne z uwagi na potrzebę zwiększenia obciążeń użytkowych. Wzmacnianie taśmami węglowymi można wykonać zarówno dla takich elementów jak stropy, belki, podciągi, słupy, tarcze, ściany. Taśmy skonstruowane z włókien węglowych charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie. Połączenie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z wysokim modułem sprężystości, sprawia, że wzmacnianie taśmami węglowymi sprawdzi się w przypadku wszystkich konstrukcji, poczynając od żelbetu, a kończąc na drewnie. Materiał jakim są taśmy węglowe ma prawie 6 krotnie większą wytrzymałość od stali stosowanej w budownictwie.

Wzmacnianie taśmami węglowymi jest metodą, która nie powoduje dodatkowego obciążenia wzmocnionego stropu. Wzmocnienie taśmami węglowymi jest metodą odporną na cykliczne oraz częste zmiany obciążeń.

 


42.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie ściany żelbetowej przed wycięciem otworu drzwiowego

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie ściany żelbetowej taśmami z włókna węglowego

Technologia:

Wzmocnienie i wzmacnianie żelbetu taśmami węglowymi, taśmami węglowymi. Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen) taśma z włókien węglowych.


41.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego po przecięciu zbrojenia głównego

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu żelbetowego, wzmacnianie stropu żelbetowego przy uzyciu taśm z włókien węglowych, taśm węglowych

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen) taśma z włókien węglowych.


40.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego taśmami węglowymi

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu żelbetowego, wzmacnianie stropu żelbetowego przy uzyciu taśm z włókien węglowych

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych, taśma z włókien węglowych.

Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi może też odbywać się w strefie sił tnących. Wzmacnianie na przykład belki, w której występują zbyt duże siły tnące może odbyć się poprzez przyklejenie taśm węglowych i dodatkowo zastosowanie mat z włókien węglowych. Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi odbywa się na podstawie wcześniej dokonanych obliczeń. Obliczenia wzmacniania konstrukcji taśmami węglowymi wykonuje się zgodnie z wytycznymi FIB Bulletin 14. Metoda wzmacniania konstrukcji taśmami węglowymi jest stosowana na świecie od początku lat 80 XX wieku. Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi musi być zawsze poprzedzone diagnostyką konstrukcji oraz projektem wzmocnienia.

 


39.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego taśmami węglowymi przed wycięciem otworów

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu żelbetowego, wzmacnianie stropu żelbetowego, przy uzyciu taśm z włókien węglowych przed wycięciem otworów technologicznych

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych, taśma z włókien węglowych.


38.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego taśmami węglowymi przed wycięciem otworu

Zadania do zrealizowania:

Wzmacnianie stropu żelbetowego przy uzyciu taśm z włókien węglowych, taśm węglowych, przed wycięciem otworu

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen) taśma z włókien węglowych, taśm węglowych. Wklejenie kształtek z włókien węglowych


37.


Przedmiot realizacji:

Wzmacnianie żelbetowego stropu taśmami węglowymi

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu żelbetowego, wzmacnianie stropu żelbetowego, przy uzyciu taśm z włókien węglowych

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych, taśma z włókien węglowych.

Kiedy stosuje się wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi? Jest kilka sytuacji, w których warto rozważyć takie postępowanie. Przede wszystkim, warto to zrobić, gdy następuje zmiana sposobu użytkowania obiektu (szczególnie, gdy prawdopodobnie nastąpi zwiększenie istniejących obciążeń). Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi warto rozważyć także, gdy wprowadzamy zmiany do istniejącej konstrukcji, na przykład, wykonujemy dodatkowe otwory w betonie. Jeśli chcemy poprawić warunki użytkowania obiektu, czyli zredukować ugięcia i zarysowania, także powinniśmy rozważyć wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi. Podobnie w przypadku, gdy występuje ryzyko obciążeń wyjątkowych, które nie były planowane na etapie projektowania obiektu bądź, gdy nastąpiły błędy projektowe oraz wykonawcze.


1.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie żelbetowego stropu gęstożebrowego

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu gęstożebrowego, wzmacnianie stropu gęstożebrowego przy użyciu belek stalowych HEB 140

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zapraw PCC. Wklejenie prętów żebrowanych AIIIN.


2.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie żelbetowego stropu gęstożebrowego typu DMS

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia stropu, wzmacnianie stropu

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zapraw PCC. Wklejenie prętów żebrowanych AIIIN.


3.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu przed wycięciem otworów

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu, wzmacnianie stropu przed wycięciem otworów technologicznych

Technologia:

Wzmocnienie stropu taśmami węglowymi. Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych.


4.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie uszkodzonej belki żelbetowej

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia i naprawa żelbetowej belki

Technologia:

Wzmocnienie uszkodzonej belki żelbetowej poprzez montaż stalowych belek kształtowych C240


5.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie i naprawa żelbetowej konstrukcji dachu

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia i naprawa żelbetu konstrukcji dachu

Technologia:

Wzmocnienie żelbetowej konstrukcji dachu, wzmacnianie żelbetowej konstrukcji dachu z uwagi na spełnienie nowej normy śniegowej przy użyciu taśm z włokien węglowych, taśm węglowych Sika CarboDur. Wzmocnienie płyt i belek żelbetowych. Naprawa żelbety przy użyciu zapraw PCC. Wykonanie nowej otuliny na
grubośc 1cm z uwagi na prawidłowe zabezpieczenie pożarowe prętów zbrojeniowych.


6.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie i naprawa żelbetu stropu w strefie perforacji

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia, wykonanie wzmacniania i naprawa żelbetu stropu

Technologia:

Naprawa żelbetu w strefie zanizonej otuliny oraz wzmocnienie stropu w strefie
występowania perforacji poprzez naklejenie taśm węglowych Sika Carbodur.


7.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie i wzmacnianie dźwigarów sprężonych

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia i wzmacnianie belki dźwigara sprężonego

Technologia:

Wklejenie taśm Sika Carbodur NSM w otulinę betonową dźwigarów sprężonych w strefie rozciąganej.


8.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie belki żelbetowej

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia belki żelbetowej oraz naprawa żelbetu stropu

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy mineralnej.


9.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia stropu żelbetowego, wzmacnianie stropu żelbetowego przed wycięciem otworów technologicznych

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych.


10.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie remontu i wzmocnienia stropu żelbetowego wraz z wykonaniem projektu

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), Sika carbodur S512. Wzmocnienie słupa, wzmacnianie słupa przy użyciu stali kształtowej. Wzmocnienie stropu, wzmacnianie stropu w strefie przęsłowej.


11.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia stropu żelbetowego wraz z wykonaniem projektu

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych, Sika carbodur S512. Wzmocnienie stropu przy użyciu stali kształtowej. Wzmocnienie stropu, wzmacnianie stropu w strefie przęsłowej i podporowej.


12.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie ścian żelbetowych

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia ścian, wzmacnianie ścian

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych, Sika carbodur S512, kształtek Sika Carboshear i kotew Sika Wrap FX 50C


13.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie żelbetowego stropu gęstożebrowego typu DMS

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia stropu, wzmacnianie stropu

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych.


14.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie żelbetowego stropu kanałowego prefabrykowanego typu żerań

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia stropu, wzmacnianie stropu kanałowego

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych, Sika Carbodur S812 o szerokości 80mm i grubości 1,2mm.


15.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie węzłów stalowych pod konstrukcją żelbetową

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia węzłów stalowych

Technologia:

Czyszczenie węzłów stalowych metoda strumieniowo ścierną do klasy czystości Sa 2 1/2. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowej. Wykonanie nowych podparć i wymiana połączeń
śrubowych na sprężane klasy 10.9. Wykonanie zabepzieczenia przeciwpożarowego


16.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie fundamentów, wzmacnianie fundamentów pod konstrukcją wsporczą

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia stóp fundamentowych pod konstrukcją wsporczą stalową

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Naprawa żelbetu zaprawami PCC. Wzmocnienie żelbetu matą.


17.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu taśmami z włókien węglowych

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia stropu, wzmacnianie stropu poprzez przyklejenie taśm z włókien węglowych, taśm węglowych ze wzgledu na potrzebę wykonania otworu w stropie

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych SikaCarbodur S512 o szerokości 50mm i grubości 1,2mm.


18.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu i wykonanie nowych głowic słupów

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia stropu poprzez przyklejenie taśm z włókien węglowych, taśm węglowych oraz wykonanie nowych głowic słupów metoda torkretowania

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych SikaCarbodur S512 o szerokości 50mm i grubości 1,2mm.Wykonanie nowych głowic słupów metodą torkretowania.


19.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu / stropodachu żelbetowego ze względu na zwiększenie obciążenia użytkowego

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia stropu, wzmacnianie stropu poprzez przyklejenie taśm z włókien węglowych

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych S&P 100/1.4 o szerokości 100mm i grubości 1,4mm.


20.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie wzmocnienia trzech ścian żelbetowych przed wycięciem otworów drzwiowych przy użyciu taśm węglowych CFK CFRP

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia ścian i stropu poprzez przyklejenie taśm z włókien węglowych, wzmacnianie ścian, wzmacnianie stropu.

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Ściany wzmocniono taśmami węglowymi, taśmy węglowe, carbodur.


21.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego o powierzchni 2000 metrów kwadratowych taśmami węglowymi ze względu na zwiększenie obciążenia użytkowego

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia stropu poprzez przyklejenie taśm z włókien węglowych, wzmacnianie stropu taśmami węglowymi

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen), taśm węglowych Sika CarboDur S512 o szerokości 50mm i grubości 1,2mm.


22.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie wzmocnienia stropu kanałowego żelbetowego

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia stropu poprzez montaż belek stalowych HEB 220, wzmacnianie stropu belkami stalowymi

Technologia:

Wzmocnienie stropu żelbetowego, kanałowego typ żerań poprzez montaż 14 belek HEB 220.


23.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie naprawy i wzmocnienia głowic w żelbetowych słupach

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie naprawy i wzmocnienia słupów przy użyciu mat z włókien węglowych Sika Wrap, wzmacnianie słupów.

Technologia:

Po wykonaniu naprawy żelbetu zaprawami PCC wykonano wzmocnienie słupów matami z włókna węglowego Sika Wrap przy użyciu kleju epoksydowego.


24.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie wzmocnienia czterech słupów żelbetowych

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia słupów przy użyciu mat z włókien węglowych Sika Wrap, wzmacnianie słupów matami węglowymi.

Technologia:

Po wykonaniu naprawy żelbetu zaprawami PCC wykonano wzmocnienie słupów matami z włókna węglowego Sika Wrap przy użyciu kleju epoksydowego.


25.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie wzmocnienia ściany żelbetowej nad otowrem dzrzwiowym

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia ściany żelbetowej nad otworem drzwiowym przy użyciu taśm węglowych CFK CFRP. Wzmacnianie ściany żelbetowej.

Technologia:

W pierwszej kolejności przygotowano podłoże mtodami szlifowania bezpyłowego.
Po wykonaniu przygotowania podłoża betonowego przeprowadzono badania podłoża.
Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność
podłoża metodą „pull-off”. ściany wzmocniono taśmami węglowymi o szerokości 50mm


26.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie wzmocnienia stropu żelbetowego w popmowni ścieków

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia stropu żelbetowego w pompowni ścieków, wzmacnianie stropu żelbetowego

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano hydropiaskowanie istniejącego stropu. Następnie wykonano dozbrojenie przęsła głównego płyty poprzez
wklejenie prętów zbrojeniowych przy użcyiu kotew chemicznych. Dodatkowo jako podparcie obwodowe stropu wykonano nowy krótki wspornik. Nową otulinę
stropu i belek żelbetowych oraz naprawy żelbetu wykonano przy użyciu zapraw torkretowych, torkretu, torkret, SPCC nanoszonych metodą natrysku suchego. Dodatkowo strop wzmocniono przy
użyciu taśm z włókien węglowcyh CFK CFRP.


27.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie wzmocnienia 11 rygli ram płyty parkingu nadziemnego taśmami z włókien węglowych CFK, CFRP i matami z włókien węglowych CF Sheets

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia taśmami węglowymi CFK, CFRP i matami z włókna węglowego CF, CFRP, CFK Sheets

Technologia:

W pierwszej kolejności przygotowano podłoże mtodami hydromonitoringu.
Po wykonaniu przygotowania podłoża betonowego przeprowadzono badania podłoża.
Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność
podłoża metodą „pull-off”. POdciągi wzmocniono taśmami węglowymi o szerokości 50mm i ze względu na
ścinanie wzmocniono matami
z włókna węglowego CF, CFRP, CFK Sheets o prarametrach gramatura 200 i szerokość 300mm.


28.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie wzmocnienia podciągu żelbetowego stropu ze względu na ścinanie matami z włókien węglowych CF Sheets

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie wzmocnienia matami z włókna węglowego CF, CFRP, CFK Sheets

Technologia:

W pierwszej kolejności przygotowano podłoże poprzez bezpyłowe szlifowanie powierzchni podciągu.
Po wykonaniu przygotowania podłoża betonowego przeprowadzono badania podłoża.
Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność
podłoża metodą „pull-off”. POdciąg ze względu na ścinanie wzmocniono matami
z włókna węglowego CF, CFRP, CFK Sheets o prarametrach gramatura 200 i szerokość 300mm.


29.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie wzmocnienia podciągów żelbetowych stropu piecowego ze względu na ugięcie i ścinanie taśmami z włókien węglowych CFK, CFRP i matami z włókien węglowych CF Sheets

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie projektu wykonawczego wzmocnienia podciągów i stropu piecowego oraz wykonanie wzmocnienia taśmami węglowymi CFK, CFRP i matami z włókna węglowego CF, CFRP, CFK Sheets

Technologia:

Dla potrzeb wykonania projektu wykonawczego przeprowadzono badanie przebiegu zbrojenia
głównego podciągów metodą skanowania (Ferroscan). W ten sposób określono średnicę istniejących prętów oraz ich rozstawienie. Pobrano próbki betonowe
ze stropu poprzez wykonanie odwiertów koronkowych o średnicy 100mm i przeprowadzono badanie wytrzymałości na ściskanie betonu w prasie hydraulicznej. Na podstawie
otzrymanych wyników badań przeprowadzono analizę statyczną i oblczono potrzebne wzmocnienie kompozytami na bazie włókien węglowych.
Po wykonaniu projektu wykonawczego, przystąpiono do przygotowania podłoża poprzez bezpyłowe szlifowanie powierzchni podciągów.
Po wykonaniu przygotowania podłoża betonowego przeprowadzono badania podłoża. Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność
podłoża metodą „pull-off”. Dla dwóch podciągów wykonano wzmocnienie strefy rozciąganej poprzez przyklejenie dołem pięciu taśm z włókien węglowych
(CFK lamellen, CFRP) o parametrach 160/2800 50/1,2mm, powierzchnię boczną wszystkich podciągów ze względu na ścinanie wzmocniono matami z włókna węglowego CF, CFRP, CFK Sheets o prarametrach gramatura 200 iszerokość 300mm.


30.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie laminatu żywicznego wewnętrzej i zewnętrznej komory powietrza turbo-generatora w jednej z elektrociepłowni

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni komory powietrza poprzez naprawę podłoża zaprawami naprawczymi PCC i wykonanie nowego laminatu żywicznego zbrojonego włóknem szklanym i włóknem węglowym (matami z włókna weglowego CF, CFRP, CFK Sheets)

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto istniejące powłoki zabezpieczające malarskie. Po odsłonięciu podłoża betonowego przeprowadzono badania podłoża. Sprawdzono wytrzymałość na ściskanie młotkiem Schmidt’a oraz przyczepność podłoża metodą „pull-off”. Na styku powierzchni posadzek i ścian i na styku sąsiadujących ze sobą ścian komory powietrza wykonano wyoblenia o promieniu 5cm. Wszystkie pory, kawerny i ubytki naprawiono zaprawą żywiczną, składającą się z żywicy epoksydowej, środka stabilizującego oraz kruszywa kwarcowego. Następnie naniesiono warstwę żywicy epoksydowej wysoce chemoodpornej, która pełniła funkcję „łoża klejowego” i w nią wklejoną matę z włókna szkalnego o gramaturze 300g/m2. Następnie matę wysycono żywicą epoksydową wysoce chemoodporną. Związany laminat dodatkowo zakotwiono mechanicznie, przy użyciu kołków szybkiego montażu ze stali nierdzewnej. Następnie nałożono dwie warstwy żywicy epoksydowej chemoodpornej. Zewnętrzną powierzchnię komory powietrza wzmocniono matami z włókna węglowego CF, CFRP, CFK Sheets.


31.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie belek podłużnych taśmą węglową (CFK lamellen, CFRP) i matami weglowymi CF-Sheets belki podłużnej od góry i dołu i belek wspornikowych matami węglowymi z boku w jednym z budynków mieszklanych

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Wzmocnienie taśmami węglowymi (CFK lamellen, CFRP) belek podłużnych galerii komunikacyjnej w jednym z budynków mieszkalnych. Belki podłużne wzmocniono od dołu taśmą węglową (CFK lamellen, CFRP) o parametrach 160/2800 50/1,2mm przyklejaną od dołu i od góry taśmą węglową (CFK lamellen, CFRP) wklejaną w głąb otuliny betonowej (w nacięcię) o parametrach 160/2800 20/2mm. Wzmocniono trzy belki żelbetowe podłużne Od dołu i góry przyklejając łącznie 600 metrów bieżących taśm węglowych
(CFK lamellen, CFRP). Belki wspornikowe wzmocniono matami z włókna węglowego CF-Sheets o parametrach 200/300.


32.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie belek podłużnych taśmą węglową (CFK lamellen, CFRP) i matami weglowymi CF-Sheets belki podłużnej
od góry i dołu i belek wspornikowych matami węglowymi z boku w jednym z budynków mieszklanych

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Wzmocnienie taśmami węglowymi (CFK lamellen, CFRP) belek podłużnych galerii komunikacyjnej w jednym z budynków mieszkalnych.
Belki podłużne wzmocniono od dołu taśmą węglową (CFK lamellen, CFRP) o parametrach 160/2800 50/1,2mm przyklejaną od dołu i
od góry taśmą węglową (CFK lamellen, CFRP) wklejaną w głąb otuliny betonowej (w nacięcię) o parametrach 160/2800 20/2mm.
Wzmocniono trzy belki żelbetowe podłużne Od dołu i góry przyklejając łącznie 900 metrów bieżących taśm węglowych
(CFK lamellen, CFRP). Belki wspornikowe wzmocniono matami z włókna węglowego CF-Sheets o parametrach 200/300.


33.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie belek najazdowych w celu podniesienia ich nośności.

Zadania do zrealizowania:

Projekt wzmocnienia i wykonanie

Technologia:

Wykonanie wykucia wszystkich luźnych i skorodowanych części żelbetu oraz rozkucie skorodowanego betonu wzdluż prętów zbrojeniowych.
Przygotowanie podłoża po wykonaniu wykuć metodami hydrodynamicznymi. Dwukrotne zabezpieczenie antykorozyjne prętów żelbetowych
zaprawą mineralną antykorozyjną z zawartością inhibitorów korozji. Ręczna naprawa żelbetu z użyciem materiałów mineralnych PCCII
i PCC III na warstwie szczepnej. Naklejenie taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen) o szerokości 100mm i grubości 1,2 mm
przy użyciu kleju epoksydowego w celu zwiększenia nośności belek oraz naklejenie maty z włókna węglowego ( CF Sheets) o gramaturze 150 w celu dodatkowego zakotwienia taśm.


34.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie obwodowe stropu żelbetowego ze względu na zwiększenie rozmiarów istniejącego otworu w stropie

Zadania do zrealizowania:

Projekt i wykonanie

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie. Sprawdzenie nośności podłoża po
szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej na warstwie szczepnej
żywicznej. Naklejenie taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen) o szerokości 50mm i grubości 1,2mm
przy użyciu kleju epoksydowego w celu dozbrojenia strefy obwodowej otworu.


35.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego ze względu na zwiększenie obciążenia użytkowego oraz brak zbrojenia obwodowego przy otworze technologicznym

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie. Sprawdzenie nośności podłoża
po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej na warstwie
szczepnej żywicznej. Naklejenie taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen) o szerokości 50mm i
grubości 1,2mm przy użyciu kleju epoksydowego w celu dozbrojenia strefy obwodowej otworu.


36.


Przedmiot realizacji:

Wzmocnienie stropu żelbetowego ze względu na zwiększenie obciążenia użytkowego

Zadania do zrealizowania:

Projekt i wykonanie

Technologia:

Przygotowanie podłoża betonowego poprzez bezpyłowe szlifowanie.
Sprawdzenie nośności podłoża po szlifowaniu, metodą „pull-off”. Wyrównanie
podłoża przy użyciu zaprawy żywicznej na warstwie szczepnej żywicznej. Naklejenie
taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen) o szerokości 50mm i grubości 1,2mm oraz
szerokości 120mm i grubości 2mm przy użyciu kleju epoksydowego w celu dozbrojenia strefy obwodowej otworu.