Top Building Sp Z O.O.
przesla
sufit
zbrojenie
zbrojenie
  1. Home
  2. Realizacje
  3. Naprawy żelbetu

Naprawy żelbetu

51.


Przedmiot realizacji:

Rysy na stropie żelbetowym

Zadania do zrealizowania:

Naprawa żelbetu i Naprawa Betonu Naprawa stropu żelbetowego

Przykładowe realizacje znajdą Państwo w Realizacje

Technologia:

Na skutek zarysowania stropu i jego użytkowania od góry przez samochody, wwożony śnieg ze środkami odladzającymi w zimie spowodował korozje zbrojenia dolnego stropu. W pierwszej kolejności naprawiono strop od góry, aby nie dochodziło do wnikania wody i chlorku w głąb stropu do zbrojenia. Naprawę wykonano przy użyciu zapraw naprawczych PCC i żywicy epoksydowej. Naprawy wykonano zgodnie z norma PN-N 1504. Następnie sprawdzono czy w dolnym zbrojeniu stropu występują procesy korozyjne. Badania wykazały istnienie procesów korozyjnych w dolnej siatce zbrojenia stropu. Zbrojenia zabezpieczono metodami katodowymi.

50.


Przedmiot realizacji:

Uszkodzony strop żelbetowy

Zadania do zrealizowania:

Naprawa żelbetu i Naprawa Betonu

Przykładowe realizacje znajdą Państwo w Realizacje

Technologia:

Naprawa żelbetu uszkodzonych słupów żelbetowych. Naprawa słupów żelbetowych, płyty żelbetowe, podciągi żelbetowe, słupy żelbetowe, belki żelbetowe. Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych konstrukcyjnych konstrukcję należy podeprzeć. W pierwszej kolejności należy zawsze wszystkie luźne części betonu usunąć poprzez ich wykucie. Następnie wszelkie skorodowane części betonu i zbrojenie wyczyścić metodą hydro piaskowania. Następnie pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie materiałem Sika MonoTop 910N. Następnie wykonać reprofilację betonu przy użyciu zaprawy do naprawy betonu typu PCC Sika Monotp 412 NFG z zastosowaniem warstwy szczepnej (łączącej) Sika MonoTop 910N. Następnie wykonać barwne powłoki antykorozyjne na betonie przy użyciu materiału SikaGard 680S .

Naprawa betonu
Naprawy betonu
Korozja zbrojenia
Naprawa konstrukcji betonowej
Naprawa żelbetu
Sika MonoTop


49.


Przedmiot realizacji:

Uszkodzony strop żelbetowy

Zadania do zrealizowania:

Naprawa żelbetu i Naprawa Betonu

Przykładowe realizacje znajdą Państwo w Realizacje

Technologia:

Uszkodzony strop żelbetowy. W trakcie betonowania płyty stropowej wraz z belkami, nie zagęszczano układanej mieszanki betonowej przy użyciu wibratorów pogrążalnych , czego efektem było po rozdeskowaniu brak zabetonowania belek. Jest to błąd wykonawczy!

Naprawa żelbetu
Naprawy żelbetu
Uszkodzony strop
Uszkodzony strop żelbetowy


48.


Przedmiot realizacji:

Projekt wzmocnienia stropu taśmami węglowymi

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie projektu wzmocnienia stropu

Przykładowe realizacje znajdą Państwo w Realizacje

Naprawa Betonu

Technologia:

Wykonanie projektu , opinii technicznej, ekspertyzy technicznej, projektu wzmocnienia stropu żelbetowego przy użyciu taśm z włókien węglowych. W pierwszej kolejności zinwentaryzowano uszkodzenia stropu żelbetowego, wykonano sprawdzenia użytych prętów zbrojeniowych pod kątem rozstawu, przekroju i kierunku. Wykonano badania sprawdzające wytrzymałości na ściskanie betonu w stropie. Następnie wykonano model stropu w programie obliczeniowym i wyliczono niedobór zbrojenia tradycyjnego, którego nie ułożył wykonawca stropu podczas prac zbrojarskich. Wybrano technikę uzupełnienia zbrojenia poprzez zastosowanie taśm z włókien węglowych przyklejanych na wierzch stropu przy użyciu kleju epoksydowego systemowego. Obliczenia doboru taśm węglowych wykonano przy użyciu programu obliczeniowego do taśm z włókien węglowych.
Wzmocnienie stropu taśmami węglowymi
Projekt wzmocnienia stropu
Wzmocnienie stropu taśmami węglowymi
Opinia techniczna wzmocnienia stropu
Zarysowany strop
Ekspertyza techniczna wzmocnienia stropu
Obliczenie wzmocnienia stropu

47.


Przedmiot realizacji:

Naprawa Betonu Naprawa Żelbetu Diagnostyka

Zadania do zrealizowania:

Badanie konstrukcji żelbetowej

Przykładowe realizacje znajdą Państwo w Realizacje

Naprawa Betonu
Naprawy Betonów
Naprawa Żelbetu
Naprawy Żelbetów
Projekt naprawy konstrukcji
Projekt naprawy żelbetu
Diagnostyka betonu
Badania betonu


46.


Przedmiot realizacji:

Naprawa Betonu w Konstrukcji Żelbetowej

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie naprawy betonu konstrukcji żelbetowej. Naprawie podlegały belki żelbetowe, płyty żelbetowe, podciągi żelbetowe, słupy żelbetowe, belki żelbetowe, W pierwszej kolejności usunięto wszystkie luźne części betonu poprzez ich wykucie. Następnie wszelkie skorodowane części betonu i zbrojenie wyczyszczono metodą hydro piaskowania. Następnie pręty zbrojeniowe zabezpieczono antykorozyjnie materiałem Sika MonoTop 910N. Następnie wykonano reprofilację betonu przy użyciu zaprawy do naprawy betonu typu PCC Sika Monotp 412 NFG z zastosowaniem warstwy szczepnej (łączącej) Sika MonoTop 910N. Następnie wykonano barwne powłoki antykorozyjne na betonie przy użyciu materiału SikaGard 680S w kolorze białym.

Przykładowe realizacje znajdą Państwo w Realizacje

Naprawa betonu
Naprawy betonu
Korozja zbrojenia
Naprawa konstrukcji betonowej
Naprawa żelbetu
Sika MonoTop


45.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu w konstrukcji

Zadania do zrealizowania:

Naprawy żelbetu szachtu windowego

Technologia:

Wykonanie naprawy betonu w płycie żelbetowej. W pierwszej kolejności usunięto wszystkie luźne części betonu.

Pręty zbrojeniowe zabezpieczono antykorozyjnie. Wykonano niwelację i ustalono rzędne

wysokościowe dla naprawianej warstwy płyty. Następnie wykonano reprofilację płyty przy użyciu

zaprawy do naprawy betonu typu SCC ( z właściwościami samozagęszczalnymi). Naprawa betonu
Naprawy betonu
Korozja zbrojenia
Naprawa płyty żelbetowej
Naprawa żelbetu

44.


Przedmiot realizacji:

Naprawa betonu w konstrukcji

Zadania do zrealizowania:

Naprawa Konstrukcji betonowej

Technologia:

Wykonanie naprawy betonu w konstrukcji poprzez reprofilację kształtu przy użyciu zapraw do naprawy betonu. W pierwszej kolejności wykonano rozkucie
uszkodzonego i zdegradowanego betonu. Następnie wykonano naprawę betonu przy użyciu warstwy szczepnej i zaprawy naprawczej PCC.

Naprawa konstrukcji

Naprawa betonu konstrukcji musi być wykonana przy użyciu specjalnej zaprawy naprawczej do betonu. Ma to związek z modułem sprężystości betonu. Materiał naprawczy musi mieć moduł sprężystości jak najbardziej zbliżony do modułu sprężystości betonu

Naprawa konstrukcji
Naprawy betonu w konstrukcji związane są z reprofilacją kształtu konstrukcji43.


Przedmiot realizacji:

Naprawy Żelbetu i Naprawy Betonu

Zadania do zrealizowania:

Naprawa Żelbetu Naprawa Betonu Naprawa Fundamentów Naprawa Stóp Fundamentów

Technologia:

Wykonanie naprawy betonu w stopach fundamnetowych z uwagi na złą jakość betonu oraz korozję zbrojenia i zbyt niską otulinę prętów zbrojeniowych oraz rysy w konstrukcji.
W pierwszej kolejności wykuto skorodowany beton. Następnie sprawdzono jakość i wytrzymałość pozostałego betonu. Następnie wyczyszczono pręty zbrojeniowe.
Pręty zbrojeniowe zabezpieczono antykorozyjnie zaprawą mineralną z dodatkiem inhibitora korozji. Ubytki betonu naprawiono zaprawami naprawczymi PCC i SCC.
Naprawa żelbetu
Naprawy żelbetu
Naprawa betonu
Naprawy betonu
Korozja zbrojenia
Naprawa słupa żelbetowego
Naprawa belki żelbetowej


42.


Przedmiot realizacji:

Naprawa Żelbetu i Naprawa Betonu

Zadania do zrealizowania:

Naprawy Żelbetu i Naprawy Betonu w słupie żelbetowym

Technologia:

Wykonanie naprawy słupa żelbetowego wraz z wykonaniem wzmocnienia poprzez wklejenie pręta żebrowanego pionowego w klasie AIIIN. W pierwszej kolejności wykuto i
przygotowano beton. Następnie wyczyszczono pręty zbrojeniowe. Pręty zbrojeniowe zabezpieczono antykorozyjnie zaprawą mineralną z dodatkiem inhibitora korozji.
Ubytki betonu naprawiono zaprawami naprawczymi PCC. Do aplikacji zapraw naprawczych użyto warstwy szczepnej. Całość konstrukcji żelbetowej wyszpachlowano zaprawami
szpachlowymi. Słup żelbetowy dodatkowo wzmocniono poprzez owinięcie go matami z włókien węglowych. Użyto włókien węglowych o gramaturze 200 g/m2 i kleju epoksydowego
systemowego.

Naprawa żelbetu
Naprawy żelbetu
Naprawa betonu
Naprawy betonu
Korozja zbrojenia
Naprawa słupa żelbetowego
Naprawa belki żelbetowej


41.


Przedmiot realizacji:

Naprawa Żelbetu i Naprawa Betonu

Zadania do zrealizowania:

Naprawy Żelbetu i Naprawy Betonu belek żelbetowych i podciągów

Technologia:

Naprawa żelbetowej belki z uwagi na złą jakość betonu oraz brak zagęszczenia (zawibrowania) podczas układania mieszanki betonowej. W pierwszej kolejności wykuto skorodowany beton. Następnie wyczyszczono pręty zbrojeniowe. Pręty zbrojeniowe zabezpieczono antykorozyjnie poprzez naniesienie warstwy mineralnej antykorozyjnej z dodatkiem inhibitora korozji.
Ubytki naprawiono przy użyciu zaprawy naprawczej do betonu typu PCC polimerowo-cementowej.
Naprawa żelbetu
Naprawy żelbetu
Naprawa betonu
Naprawy betonu
Korozja zbrojenia
Naprawa słupa żelbetowego
Naprawa belki żelbetowej
Naprawa Podciągu Żelbetowego


40.


Przedmiot realizacji:

Naprawa Żelbetu i Naprawa Betonu

Zadania do zrealizowania:

Naprawy Żelbetu i Naprawy Betonu Naprawa Konstrukcji Żelbetowej w Tunelu

Technologia:

Naprawa żelbetu ścian i stropu w tunelu z uwagi na złą jakość betonu oraz korozję zbrojenia. W pierwszej kolejności wykuto skorodowany beton. Następnie wyczyszczono pręty zbrojeniowe metodą strumieniowo ścierną. Pręty zbrojeniowe zabezpieczono antykorozyjnie poprzez zastosowani ochrony katodowej przy użyciu protektorów TopZinc. Całość konstrukcji żelbetowej wyszpachlowano zaprawami szpachlowymi i naniesiono powłoki ochronne.
Zasada działania ochrony katodowej zbrojenia:
Aby doprowadzić do sytuacji, że procesy korozyjne nie będą pojawiały się na stali zbrojeniowej należy stworzyć układ, w którym stal zbrojeniowa będzie elektrodą dodatnią czyli katodą. Wówczas na katodzie będzie dochodziło tylko i wyłącznie do reakcji redukcji i procesy korozyjne nie będą zachodziły.
Aby doszło do takiej sytuacji należy wytworzyć ogniwo galwaniczne pomiędzy metalem chronionym, czyli stalą zbrojeniową i materiałem o potencjale mniejszym od potencjału żelaza Fe2+, np (Cynkiem, Magnezem, Aluminium). Roztwór wodny w porach betonu będzie odgrywał rolę elektrolitu. W tak utworzonym ogniwie płynie prąd z materiału o potencjale mniejszym od potencjału żelaza, który możemy nazwać protektorem, do metalu chronionego czyli stali zbrojeniowej.W związku z tym, że w wytworzonym ogniwie protektor przyjmuje wartość ładunku ujemną i staje się Anodą, a metal chroniony przyjmuje wartość ładunku dodatnią i staje się Katodą, na anodzie dochodzi do reakcji utleniania – korozji, natomiast na metalu chronionym dochodzi do reakcji redukcji i tym samym na metalu chronionym nie dochodzi do procesów korozyjnych. W ten sposób tworzony jest system ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej TopZinc.
Ten system ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej nazywany jest ochroną katodową, metodą traconej anody lub metodą galwaniczną. Te trzy nazwy są równorzędne i dotyczą jednego systemu ochrony.
Naprawa żelbetu
Naprawy żelbetu
Naprawa betonu
Naprawy betonu
Korozja zbrojenia
Naprawa słupa żelbetowego
Naprawa belki żelbetowej
Ochrona Katodowa zbrojenia
Cathodic Steel Protection
Concrete Zinc Anode39.


Przedmiot realizacji:

Naprawa słupa żelbetowego

Zadania do zrealizowania:

Naprawy Żelbetu i Naprawy Betonu Naprawa Konstrukcji Żelbetowej Słupa i Belek

Technologia:

Wykonanie naprawy żelbetu w tym słupa i belek z uwagi na złą jakość betonu w słupie oraz korozję zbrojenia i zbyt niską otulinę prętów zbrojeniowych w belkach żelbetowych. W pierwszej kolejności wykuto skorodowany beton. Następnie wyczyszczono pręty zbrojeniowe. Pręty zbrojeniowe zabezpieczono antykorozyjnie zaprawą mineralną z dodatkiem inhibitora korozji. Ubytki betonu naprawiono zaprawami naprawczymi PCC. Całość konstrukcji żelbetowej wyszpachlowano zaprawami szpachlowymi. Słup żelbetowy dodatkowo wzmocniono poprzez owinięcie go matami z włókien węglowych. Użyto włókien węglowych o gramaturze 200 g/m2 i kleju epoksydowego systemowego.
Naprawa żelbetu
Naprawy żelbetu
Naprawa betonu
Naprawy betonu
Korozja zbrojenia
Naprawa słupa żelbetowego
Naprawa belki żelbetowej38.


Przedmiot realizacji:

Naprawa muru oporowego

Zadania do zrealizowania:

Mur Oporowy Ściana Oporowa Remont Muru oporowego Zarysowany Mur Oporowy

Technologia:

Remont uszkodzonych betonowych murów oporowych. Uszkodzone fragmenty murów usunięto. W istniejący mur oporowy wklejono przy użyciu kotwy chemicznej pręty żebrowane
AIIIN o średnicy 12mm. Tak przygotowane elementy zabetonowano. Następnie sąsiadujące ze sobą ściany murów oporowych spięto ściągami stalowymi o średnicy 16mm i napięto
przy użyciu nakrętek rzymskich. Skrajne mury napięto ściągami do grodzic stalowych. Następnie powierzchnia murów została wyszlifowana przy użyciu ściernic diamentowych.
Powierzchnię murów zazbrojono ocynkowana siatką stalową i zabetonowano przy użyciu drobnoziarnistych zapraw typu samozagęszczalnego SCC.
– Mur oporowy
– Mury oporowe
– Pęknięty mur oporowy
– Zarysowany mur oporowy
– Pęknięte mury oporoweg
– Naprawa Betonu37.


Przedmiot realizacji:

Naprawa zarysowanej sciany

Zadania do zrealizowania:

Pęknięty mur ceglany, Rysy w Ścianie, Naprawa rys w technologii Brutt Saver

Technologia:

Wykonanie naprawy uszkodzonej ściany ceglanej na skutek osiadania budynku. Naprawę wykonano poprzez wklejenie specjalnie skonstruowanych profili
Saver Profil ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. W pierwszej kolejności wytyczono przebieg poziomych linii w celu wykonania
bruzd o głębokości 4cm i szerokości 1,2cm. Bruzdy wykonano przy użyciu szlifierki dwutarczowej z odsysaniem pyłu w trakcie prowadzenia cięcia.
Co drugą bruzdę wykonano dodatkowo nawiert pod kątem 45 stopni do płaszczyzny ściany tak aby przeciąć rysę w murzę. Wykonane otwory i bruzdy odpylono
przy użyciu sprężonego powietrza. Otwory dodatkowo wyczyszczono przy użyciu stalowej szczotki drucianej. Następnie przy użyciu pistoletu pneumatycznego
bruzdy i otwory wypełniono specjalną zaprawą dwuskładnikową Saver Powder. W świeżą zaprawę wciśnięto profil Saver Profil. Naprawę pękniętego muru ceglanego
należy wykonać z dwóch ważnych powodów. Pierwszy to utrata ciągłości muru wynikająca z naturalnego wiązania cegieł w trakcie ich układania, która została
utracona poprzez zarysowanie, a drugi ważny powód to różna rozszerzalność termiczna podzielonej ściany na elementy o różnej geometrii na skutek pęknięcia.
Każdy z takich elementów pracuje termicznie samodzielnie (rozszerza się i kurczy w zależności od warunków temperaturowych). Po zszyciu w technologii Brutt
Saver uciąglamy mur do jego pierwotnego stanu.
Zarysowana ściana
Pęknięta ściana
Rysy w ścianie ceglanej
Brutt Saver
Zszywanie muru
Rysy w ścianie36.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu

Zadania do zrealizowania:

Wycięcie otworu w Ścianie Żelbetowej

Technologia:

Wykonanie wzmocnienia ściany żelbetowej przed wycięciem otworu drzwiowego. Przed przystąpieniem do wycięcia ściany żelbetowej należy wykonać projekt wzmocnienia konstrukcji. W przedstawionym przypadku wzmocnić należało zarówno wycinaną ścianę jak i strop żelbetowy. W pierwszej kolejności przygotowano podłoże pod przyklejenie taśm i mat z włókien węglowych. Podłoże przygotowano w technice bezpyłowego szlifowania diamentowego. Przygotowane podłoże sprawdzono poprzez wykonanie badania przyczepności podłoża metodą pull-off. Następnie przyklejono taśmy z włókien węglowych S&P C Laminate 150/2000 50/1,4 i 100/1,4 i maty z włókna węglowego S&P C-Sheet 240. Wycinanie otworu wykonano piłą diamentową ścienną hydrauliczną. Jest to metoda bezudarowa i bezpyłowa. Ścianę o wymiarach 180cm na 230 cm pocięto na elementy o wadze do 100kg.35.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu

Zadania do zrealizowania:

Wzmocnienie stropu od góry w strefie podpór

Technologia:

Wzmacnianie ugiętego stropu i zarysowanego stropu w domku jednorodzinnym. W przypadku uszkodzonych stropów żelbetowych czy to z powodu zbyt małej ilości zbrojenia,
czy zbyt cienkiej płyty stropu, czy zbyt niskiej klasy betonu zawsze należy przeprowadzić analizę obliczeniową i znaleźć przyczynę dlaczego doszło do ugięcia stropu lub
zarysowania stropu. Należy również pamiętać, że rysy na stropie są dopuszczalne i ugięcie stropu też jest dopuszczalne, muszą one tylko mieścić się w granicach dopuszczalnych
w obliczanym stanie granicznym użytkowania danego elementu. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby projektując wzmocnienie utrzymywać schematy statyczne elementów, które zostały
przyjęte już na etapie pierwotnego projektu stropu. Oczywiście może dojść do sytuacji, że odtworzenie schematu nie będzie możliwe, bo konstrukcja samoistnie przez
niespełnienie warunków danego schematu statycznego, przejdzie w inny schemat statyczny, jednak projektując wzmocnienie powinniśmy się starać zawsze próbować zbliżyć
do stanu pierwotnie projektowanego. W naszym przypadku założenia projektowe były takie, że strop został zaprojektowany jako zbrojony krzyżowo ze schematem statycznym
jako obustronnie utwierdzony w celu minimalizacji ugięć z czego jego jedna krawędź była całkowicie podparta na belce żelbetowej stanowiącej podciąg, i jednej belce
pośredniej stanowiącej żebro oparte na podciągu. Schematy statyczne podciągu i żebra przyjęte zostały jako belki obustronnie utwierdzone. Taki schemat statyczny
oznacza, że strefy rozciągane w tych elementach występują w przęśle i następnie przechodzą w odległości równej 0,2113 długości elementu nad podporę.
Moment rozciągający nad podporami jest dwa razy większy od momentu przęsłowego w przypadku obciążenia ciągłego równomiernie rozłożonego. W naszym przypadku
doszło z winy wadliwego wykonawstwa do zbyt małej ilości zbrojenia zarówno w strefie przęsłowej jak i podporowej, jednak niedobór zbrojenia przęsłowego był
większy w porównaniu do zbrojenia nad podporą. W przypadku próby zmiany schematu statycznego na belkę swobodnie podpartą wzrost momentu przęsłowego jest trzykrotny,
co oznacza, że w praktyce nie będzie miejsca i nie będzie spełniony warunek maksymalnego wzmocnienia konstrukcji równej 2 w przypadku zastosowania taśm z włókien
węglowych przyklejanych od dołu elementu. Dlatego tak ważne jest aby wzmacniać konstrukcję z zachowaniem jej pierwotnych schematów statycznych. W naszym przypadku
zbliżyliśmy się do prawie uzupełnienia zarówno zbrojenia podporowego jak i przęsłowego. Bardzo ważną i trudną w realizacji rzeczą w przypadku uzupełniania zbrojenia
nad podporą jest odpowiednie zakotwienie zbrojenia. Zbrojenie nadporowe zostało połączone poprzez zespawanie ze zbrojeniem istniejącym. Całość powierzchni betonu z nowym
zbrojeniem naprawiono zaprawami napreawczymi do betonu. Naprawa żelbetu została wykonana zaprawami naprawczymi samozagęszczalnymi.34.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu

Zadania do zrealizowania:

Naprawa żelbetowej konstrukcji

Technologia:

Wykonanie naprawy żelbetu konstrukcji żelbetowej galerii komunikacyjnej. Naprawa żelbetu belki podłużnej. Naprawa żelbetu belek wspornikowych.
Naprawa żelbetu płyt pomostowych. Naprawa żelbetu przęseł galerii komunikacyjnej. W pierwszej kolejności wykuto skorodowany beton. Następnie poprzez hydropiaskowanie
wyczyszczono pręty zbrojeniowe. Pręty zbrojeniowe zabezpieczono antykorozyjnie zaprawą mineralną. Ubytki betonu naprawiono zaprawami naprawczymi PCC.
Całość konstrukcji żelbetowej wyszpachlowano zaprawami szpachlowymi. Belkę żelbetową podłużną wzmocniono od góry i dołu taśmami z włókien węglowych.
Od góry zastosowano taśmę węglową wklejaną w nacięcie. Od dołu przyklejono taśmę z włókien węglowych przy użyciu systemowego kleju żywicznego.
Całość konstrukcji żelbetowej zabezpieczono powłokami antykorozyjnymi.


33.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu

Zadania do zrealizowania:

Naprawa żelbetowego chodnika

Technologia:

Mimo zabezpieczeń betonu powłokami epoksydowymi i poliuretanowymi przy działaniu drogowych środków odladzających
dochodzi do korozji zbrojenia. W przypadku zagrożenia dla betonu zbrojonego w postaci chlorków pochodzenia np. z wody morskiej
lub środków odladzających dla obiektów drogowych stal zbrojeniową należy dodatkowo zabezpieczać np. poprzez ochronę katodową.
Po wykonaniu wykucia skorodwanego zbrojenia wykonano naprawę betonu i żelbetu. Naprawy żelbetu wykonano przy użyciu zapraw PCC.


32.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie podlewek pod słupami stalowymi

Zadania do zrealizowania:

Podlewki mineralne pod słupami

Technologia:

Wykonanie podlewek z zaprawy SCC Sikagrout 8N i Sikagrout 4N o właściwościach pęczniejących pod słupami stalowymi regałów wysokiego składowania.


31.


Przedmiot realizacji:

Naprawa muru ceglanego

Zadania do zrealizowania:

Naprawy ściany ceglanej

Technologia:

Naprawa zarysowanej ściany ceglanej. Wykonanie projektu wzmocnienia ściany. Naprawa ściany z cegieł poprzez wklejenie prętów stalowych o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.


30.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu słupów pod stropem

Zadania do zrealizowania:

Naprawy żelbetu słupów pod stropem żelbetowym

Technologia:

Naprawa żelbetu w słupach żelbetowych pod stropem. Naprawa betonu w słupach. Naprawa żelbetowych słupów. Skucie betonu. Naniesienie warstwy szczepnej i antykorozyjnej Sika Monotop 910N. Reprofilacja ubytków Sika Monotop 412 NFG.
Zabezpieczenie antykorozyjne pretów stalowych żebrowanych. Naprawy żelbetu i Naprawa żelbetu metodami ręcznej reprofilacji.


29.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu w płycie żelbetowej

Zadania do zrealizowania:

Naprawy żelbetu płyty estakaday wjazdowej

Technologia:

Naprawa żelbetu w płycie najzadowej. Naprawa betonu na żelbetowej rampie wjazdowej przy użyciu zapraw PCC I do obciążeń dynamicznych.
Skucie zdegradowanych fragmentów żelbetu i zastąpienie ich zaprawą naprawczą Sika MonoTop.
Zabezpieczenie antykorozyjne pretów stalowych żebrowanych. Naprawy żelbetu i Naprawa żelbetu metodami ręcznej reprofilacji.


28.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu w słupach

Zadania do zrealizowania:

Naprawy żelbetu słupów żelbetowych

Technologia:

Naprawa żelbetu w słupach żelbetowych. Wykonanie naprawy żelbetu zaprawami naprawczymi PCC. Skucie niedowibrowanych fragmentów żelbetu i zastąpienie ich zaprawą naprawczą Sika MonoTop.
Zabezpieczenie antykorozyjne pretów stalowych żebrowanych. Naprawy żelbetu i Naprawa żelbetu metodami ręcznej reprofilacji.


27.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu płyty peronów

Zadania do zrealizowania:

Naprawy żelbetu w płycie peronowej

Technologia:

Remont żelbetu płyty peronowej. Skucie zdegradowanego betonu. Reprofilacja krawędzi betonu zaprawami naprawczymi PCC. Naprawa żelbetu krawędzi płyty poprzez dolanie
nowej krawędzi obniżonej o około 5mm do główki szyny.


26.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu spodu dołu stropu żelebtowego

Zadania do zrealizowania:

Naprawa żelbetu w stropie od dołu

Technologia:

Wykonanie zasklepienia otworu w stropie żelbetowym. Zakotwienie zbrojenia poprzez wklejenie prętów żebrowanych w istniejący strop. Ułożenie zbrojenia w klasie AIIIN. Wykonanie zabetonowani astropu przy użyciu zapraw samozagęszczalnych SCCC.
Pomiar wytrzymałości na ściskanie.

Naprawa żelbetu w konstrukcji spowodowana jest korozją betonu otaczającą pręty zbrojeniowe. Główna przyczyną są działania czynników agresywnych, na które nie jest odporny beton lub korozja zbrojenia. Naprawa żelbetu musi odbywać się przy użyciu specjalnych zapraw naprawczych tak zwanych zapraw PCC (polimer cement concrete). Zaprawy do napraw żelbetu PCC charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie i module sprężystości zbliżonym do betonu. Naprawa żelbetu polega na usunięciu skorodowanego betonu i zastąpieniu go zaprawą naprawczą PCC przy użyciu warstwy łączącej tak zwanej warstwy szczepnej. Naprawa żelbetu może odbywać się również techniką maszynową. Wówczas naprawa żelbetu polega na natryskiwaniu zaprawy naprawczej. Stosuje się wtedy zaprawy naprawcze SPCC (sprayable polimer cement concrete) tak zwane zaprawy torkretowe. Naprawa żelbetu powinna być zakończona zastosowaniem odpowiedniej powłoki i ochrony katodowej zbrojenia w betonie.

 


25.


Przedmiot realizacji:

Naprawy żelbetu i wzmacnianie betonu na peronach

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie naprawy żelbetu i wzmacnianie betonu

Technologia:

Wykonanie naprawy krawędzi betonu na peronach tramwajowych. Wycięcie zdegradowanej krawędzi betonu. Naprawa betonu zaprawą naprawczą.
Wypełnienie przestrzeni pomiędzy szyną i krawędzią betonu elastyczna masą poliuretanową. Wzmacnianie żelbetu peronów poprzez naniesienie żywicy epoksydowej.

Beton jest materiałem, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uszkodzenia. Jednakże błędy powstałe na etapie projektowania i wykonywania konstrukcji z żelbetu potrafią doprowadzić do zniszczeń w tej strukturze. Jakie czynniki mogą powodować, że naprawa żelbetu stanie się koniecznością? Uszkodzenia mas betonowych mogą powstać na skutek szeregu czynników, takich jak, woda, wilgoć, karbonatyzacja, korozja wkładek zbrojeniowych oraz wiele innych. Rodzaje korozji betonu możemy podzielić na cztery: mechaniczną, fizyczną, biologiczną oraz chemiczną. Naprawa żelbetu powinna być przeprowadzona z użyciem specjalistycznych materiałów, możliwie najbardziej kompatybilnych z materiałem podłoża. Materiały użyte do naprawa żelbetu powinny uniemożliwić dalszą degradację konstrukcji i chronić ją przed agresywnymi czynnikami, które znajdują się w otoczeniu konstrukcji.


24.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu stropu

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie naprawy żelbetu w stropie wraz ze wzmocneiniem taśmami węglowymi

Technologia:

Naprawa żelbetu i wzmocnienie stropu żelbetowego z uwagi na zmianę sposobu użytkowania i zwiększeniem obciążeń użytkowych.
Wzmocnienie stropu przy użyciu taśm węglowych, kształtowników stalowych IPE, wykonaniu nowej płyty przejściowej , wykonaniu hydroizolacji, wykonaniu termoizolacji, wykonaniu warstw ogrodowych wegetatywnych.
Naprawy żelbetu zaprawami PCC.

Naprawy żelbetu konstrukcji powinny być poprzedzone badaniami betonu. Należy sprawdzić stopień zobojętnienia betonu, tak zwane pH betonu oraz skażenie głównie jonami chlorkowymi i siarczanami. Naprawa żelbetu można przeprowadzać po usunięciu skorodowanych i zdegradowanych warstw betonu. W przypadku odkrycia skorodowanego zbrojenia należy je oczyścić lub wymienić na nowe. Naprawa żelbetu wykonuje się w każdego rodzaju konstrukcjach od budynków mieszkalnych po obiekty przemysłowe lub mostowe. Naprawa żelbetu należy wykonywać zgodnie z polską norma PN-EN 1504 i jej 10 częściami. Naprawa żelbetu należy wykonywać zgodnie zasadami normy PN-EN 1504 czyli oceną stanu konstrukcji, projektem naprawy żelbetu, wykonaniem naprawy żelbetu i odbiorem naprawy żelbetu. Stal zbrojeniowa w naprawianym elemencie musi być zabezpieczona dodatkowo najlepiej metodą katodową.

 23.


Przedmiot realizacji:

Naprawa płyty żelbetowej stropowej

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zbrojenia otworu w stropie żelbetowym wraz z zabetonowaniem

Technologia:

Rozkucie po obwodzie płyty żelbetowej. Oczyszczenie powierzchni betonowej. Nawiercenie
otworów pod pręty zbrojeniowe w klasie AIIIN. Wklejenie prętów zbrojeniowych przy użyciu kotwy żywicznej np. Hiltu HY-200A. Rozłożenie zbrojenia w klasie AIIIN.
Betonowanie otworu w stropie przy użyciu mieszanki betonowej samozagęszczalnej SCC.

Podstawowym elementem naprawy żelbetu jest ocena stanu istniejącego oraz przyczyn uszkodzeń. Dzięki temu można w odpowiedni sposób określić metodę naprawy oraz dobrać optymalne rozwiązania materiałowe. W jakim celu prowadzone są naprawy uszkodzeń w konstrukcjach żelbetowych? Najczęściej naprawy żelbetu mają na celu zahamowanie procesu korozji stali zbrojeniowej, powstrzymanie degradacji konstrukcji, uzupełnienie ubytków i odtworzenie stanu początkowego, umożliwienie użytkowania konstrukcji zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem. Zastosowana technologia naprawy żelbetu musi zapewniać skuteczną i trwałą rekonstrukcję naprawianego materiału, a także przyszłą ochronę konstrukcji poprzez zapewnienie odpowiedniej współpracy zastosowanego tworzywa z materiałem w istniejącej konstrukcji. Musi także przeciwdziałać ponownej degradacji.

 22.


Przedmiot realizacji:

Naprawa płyty żelbetowej

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie połączenia starej płyty żelbetowej z nową

Technologia:

Remont żelbetowej płyty stropowej. Skucie skorodowanej płyty żelbetowej. Oczyszczenie powierzchni betonowej. Nawiercenie
otworów pod pręty zbrojeniowe w klasie AIIIN. Wklejenie prętów zbrojeniowych przy użyciu kotwy żywicznej np. Hiltu HY-200A.
Zwilżenie powierzchni starego betonu przed naniesieniem warstwy szczepnej.
Naniesienie warstwy szczepnej np. Sika Monotop 910 N. Uzupełnienie betonu np. Sika Grout 8N21.


Przedmiot realizacji:

Naprawa muru oporowego

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Remont żelbetowego muru oporowego, remont żelbetu, naprawa żelbetu, naprawy żelbetu wraz z uszczelnieniem dylatacji.20.


Przedmiot realizacji:

Remont żelbetowych ramp wjazdowych i zjazdowych i płyty postojowej

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Remont ramp żelbetowych, remont żelbetu, naprawa żelbetu, naprawy żelbetu wraz z uszczelnieniem dylatacji.1.


Przedmiot realizacji:

Remont 3 zbiorników żelbetowych na media kwasowe i zasadowe

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Remont zbiorników żelbetowych, remont żelbetu, naprawa żelbetu, naprawy żelbetu, związane z usunięciem stropu z pozostawieniem elementów konstrukcyjnych i wykonaniem nowych warstw laminatów żywicznych na ścianach, dnie i posadzce.2.


Przedmiot realizacji:

Remont 2 zbiorników żelbetowych na media kwasowe i zasadowe

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Remont zbiorników żelbetowych, remont żelbetu, naprawa żelbetu, naprawy żelbetu, związane z usunięciem stropu z pozostawieniem elementów konstrukcyjnych i wykonaniem nowych warstw laminatów żywicznych na ścianach, dnie i posadzce.3.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu ściany parkingu

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Naprawa zelbetu ściany parkingu i antykorozja stalowych balustrad. Naprawa żelbetu materiałami PCC i wykonanie powłok elastycznych.4.


Przedmiot realizacji:

Wykonnaie nowych głowic metodą torkretowania

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

W związku z potrzebą wzmocnienia stropu na przebicie, zaprojektowanie dozbrojenie istniejących głowic słupów
i wykonanie nowych poszerzonych głowic metoda natrysku suchego (SPCC) torkretowania. Zbrojenie wklejano przy użyciu kleju żywicznego.5.


Przedmiot realizacji:

Naprawa betonowych zarysowanych i pękniętych płyt betonowych posadzkowych

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Przedmiotem remontu była naprawa betonowych płyt posadzkowych, posiadających liczne zarysowania i pęknięcia.
W pierwszej kolejności usunięto istniejące płyty betonowe. Następnie
wykonano izolację bitumiczną na płycie dennej. W płycie dennej zakotwiono 10 sztuk kotew na
1 metr kwadratowy posadzki. Kotwy wklejano na klej samozagęszczalny mineralny. Siatkę
zbrojenia łączono z kotwami poprzez spawanie. Następnie wykonano nową płytę
posadzkową betonową. Jako zabezpieczenie wierzchniej warstwy betonu, wykonano zabezpieczenie
w formie nawierzchnio izolacji z żywicy epoksydowej.


6.


Przedmiot realizacji:

Naprawa żelbetu, naprawa żelbetowych murów oporowych wraz z uszczelnieniem dylatacji

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Przedmiotem remontu była naprawa żelbetu murów oporowych wraz z uszczelnieniem dylatacji. W pierwszej kolejnosci usunięto istniejące powłoki metodami szlifowania bezpyłowego.
Wykonano naprawę żelbetu powierzchni żelbetowych murów operowych poprzez szpachlowanie powierzchni szpachlą PCC i wykonano zabezpieczenie powierzchni żelbetowej powłoką barwną
z podwyższoną zdolnością przenoszenia zarysowań. Dylatacje uszczelniono metodami iniekcyjnymi z użyciem żelu akrylowego oraz taśmą hipelanową.


7.


Przedmiot realizacji:

Remont czterech żelbetowych słupów podtrzymujących kocioł gazowy o ciężarze 100 ton

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Przedmiotem remontu była naprawa żelbetu w czterech słupach żelbetowych. W pierwszej kolejności wykonano rozkucia skorodowanego żelbetu. Następnie wykonano hydropiaskowanie stali zbrojeniowej
do klasy czystości Sa 2 1/2. W celu dodatkowej ochrony stali zbrojeniowej znajdującej się w słupach ponizej gruntu zastosowano metodę roztwarzalne anody
podłączonej do prętów zbrojeniowych wytwarzając w ten sposób układ, w którym reakcje redukcji zachodzą na stali zbrojeniowej a reakcje utleniania na anodzie cynkowej. Następnie wykonano
naprawę żelbetu przy użyciu zaprawy PCC. Dodatkowo słupy wzmocniono matami z włókien węglowych CF streeps, Sika Wrap 230.


8.


Przedmiot realizacji:

Remont żelbetowych balustrad i pochwytów stalowych na estakadzie wjazdowej

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Przedmiotem remontu były; naprawa żelbetowych murków oporowych i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych pochwytów wraz z markami mocującymi. W pierwszej
kolejności zdemontowano stalowe pochwyty wraz z markami mocującymi. Metodą strumieniowo ścierną usuniętą istniejące powłoki malarskie, następnie wykonano
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynk ogniowy i naniesiono nową warstwę powłoki lakierniczej. Z elementów żelbetowych w pierwszej kolejności
metodami szlifowania bezpyłowego przy użyciu tarcz diamentowych usunięto
istniejące powłoki malarskie. Następnie przeprowadzono badania pull-off w celu sprawdzenia przyczepnosci podłoża. Wykonano dwukrotne szpachlowanie powierzchni
murków żelbetowych szpachlówką elastyczną z uwagi na występujące w elementach żelbetowcyh rysy skurczowe. Następnie nałożono dwie warstwy powłoki ochronnej
barwnej elastyczej.


9.


Przedmiot realizacji:

Remont żelbetowych murów oporowych w tunelu wyjazdowym z lotniska Fryderyka Chopina

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Przedmiotem remontu były; naprawa żelbetowych murów oporowych wraz z ich antykorozyjnym zabezpieczeniem. Z elementów żelbetowych w pierwszej kolejności
metodami szlifowania bezpyłowego przy użyciu tarcz diamentowych usunięto
istniejące powłoki malarskie. Następnie przeprowadzono badania pull-off w celu sprawdzenia przyczepnosci podłoża. Wykonano dwukrotne szpachlowanie powierzchni
murków żelbetowych szpachlówką elastyczną z uwagi na występujące w elementach żelbetowcyh rysy skurczowe. Następnie nałożono dwie warstwy powłoki ochronnej
barwnej elastyczej.


10.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie remontu zbiorników żelbetowych

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie remontu zbiorników żelbetowych z usunięciem istniejącego stropu

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano podparcie tymczasowe istniejącego stropu żelbetowego i przystąpiono do pocięcia istniejącego stropu na odpowiednie
sekcje. Do cięcia stropu żelbetowego użyto hydraulicznej piły tarczowej. Po wykonaniu pocięcia stropu na sekcje przystąpiono do demontażu poszczególnych
sekcji. Po usunięciu stropu przystąpiono do demontażu istniejącej okładziny chemoodpornej zbiornika żelbetowego ze ścian i dna. Wykonano nową płytę denną zbiornika. Metodą
torkretowania (spcc, zaprawa spcc), wykonano nowe ściany w zbiorniku. Wykonano deskowanie i zbrojenie dla nowego stropu. Wykonano nowe zabezpieczenie
chemoodporne dla zbiornika w formie laminatu żywicznego. Zamontowano nowe włazy wejściowe i wykonano nawierzchnio izolację żywiczną na górnej powierzchni
stropu.


11.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie naprawy żelbetu i wzmocnienia stropu żelbetowego w popmowni ścieków

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie naprawy żelbetu i wzmocnienia stropu żelbetowego w pompowni ścieków

Technologia:

W pierwszej kolejności wykonano hydropiaskowanie istniejącego stropu. Następnie wykonano dozbrojenie przęsła głównego płyty poprzez
wklejenie prętów zbrojeniowych przy użcyiu kotew chemicznych. Dodatkowo jako podparcie obwodowe stropu wykonano nowy krótki wspornik. Nową otulinę
stropu i belek żelbetowych oraz naprawy żelbetu wykonano przy użyciu zapraw torkretowych, torkretu, torkret, SPCC nanoszonych metodą natrysku suchego. Dodatkowo strop wzmocniono przy
użyciu taśm z włókien węglowcyh CFK CFRP.


12.


Przedmiot realizacji:

Wykonanie naprawy żelbetu i laminatu żywicznego na belkach i żebrach żelbetowego stropu zbiornika neutralizatora

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego belek i żeber stropu zbiornika neutralizatora poprzez wykonanie laminatu żywicznego

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto poprzez odkucie wszelkie luźne części skorodowanego żelbetu w belkach i żebrach.
Następnie metodą hydropiaskowania wyczyszczono pręty zbrojeniowej do klasy
czystości stali Sa 2 1/2. Wszelkie ubytki żelbetu naprawiono przy użyciu zapraw do naprawy żelbetu PCC.
Następnie naniesiono warstwę żywicy epoksydowej jako warstwy gruntującej. Następnie naniesiono warstwę kleju
żywicznego, w którą wtopiono
matę z włókna szkalnego o gramaturze 300g/m2.
Następnie matę wysycono żywicą epoksydową wysoce chemoodporną.


13.


Przedmiot realizacji:

Remont żelbetowych balustrad ochronnych przed wejściem do terminala odlotów T2

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Przedmiotem remontu były; naprawa żelbetowych murków oporowych i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych pochwytów wraz z markami mocującymi. W pierwszej
kolejności zdemontowano stalowe pochwyty wraz z markami mocującymi. Metodą strumieniowo ścierną usuniętą istniejące powłoki malarskie, następnie wykonano
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynk ogniowy i naniesiono nową warstwę powłoki lakierniczej. Z elementów żelbetowych w pierwszej kolejności
metodami szlifowania bezpyłowego przy użyciu tarcz diamentowych usunięto
istniejące powłoki malarskie. Następnie przeprowadzono badania pull-off w celu sprawdzenia przyczepnosci podłoża. Wykonano dwukrotne szpachlowanie powierzchni
murków żelbetowych szpachlówką elastyczną z uwagi na występujące w elementach żelbetowcyh rysy skurczowe. Następnie nałożono dwie warstwy powłoki ochronnej
barwnej elastyczej.


14.


Przedmiot realizacji:

Remont parkingu nadziemnego przy budynku głównym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Przedmiotem remontu parkingu była naprawa dolnej i górnej żelbetowej płyty parkingu, wzmocnienie
rygli ram konstrukcji płyty parkingu przy użyciu taśm CFRP CFK Lamellen i mat z włókien węglowych, naprawa pięciu głównych konstrukcyjnych
dylatacji płyty parkingu, wymiana wpustów punktowych odwadniających i rur spustowych oraz naprawa murów oporowych i
nacięcie nowych dylatacji. W pierwszej kolejności wykonano hydropiaskowanie dolnej części konstrukcji płyty parkingu
w celu usunięcia istnięjących powłok malarskich, równocześnie usuwano poprzez frezowanie warstwy
istniejące żywiczne na górnej powierzchni płyty parkingu. Naprawę żelbetu dolnej konstrukcji płyty parkingu wykonano przy użyciu zapraw do
naprawy żelebtu PCC, wykonano montaż systemowcyh dylatacji typu Deflex, wykonno nowe nawierzchnio-izolacje na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowcyh,
zamontowano nowe wpusty punktowe. Jako powłoke ochronną dolnej płyty żelbetowej parkingu zastosowano akrylową elastyczną powłokę ochronną. Mury oporowe
zabezpieczono dodatkowo


15.


Przedmiot realizacji:

Naprawa uszkodzeń wiaduktu nad torami PKP

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

Przedmiotem naprawy były; naprawa pęknięć na belkach podporęczowych schodów poprzez
wypełnienie pęknięć zaprawą żywiczną elastyczną, wykonanie naprawy rys o rozwatości poniżej 0,3mm
poprzez nałożenie warstwy przeprężającej i pomalwoanie powłoką barwną elastyczną, naprawa ściany przyczółka poprzez
usunięcie istniejących powłok zabezpieczających, wykonanie szpachlowania podłoża szpachlówką PCC i
zabezpieczenie powierzchni betonowej powłoką akrylową z wysoką zdolnością przenoszenia zarysowań, naprawa
nawierzchni żywicznych chodników poprzez nałożenie nowej warstwy z żywicy poliuretanowej, wykonanie nowej powłoki
antykorozyjnej na markach stalowych mocujących ekrany dzwiękochłonne.


16.


Przedmiot realizacji:

Remont żelbetowej galerii komunikacyjnej III, II i pierwszego piętra wraz z tarasem w budynku mieszkalnym, wykonanie nowej żelbetowej konstrukcji wsporczej dla płyt pomostowych łączących klatki schodowe z podestami galerii oraz wzmocnienie dylatacji wydylatowanych przęseł płyt galerii.

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto wszystkie istniejące warstwy z górnej częsci galerii (płytki lastrykowe, warstwy izolacyjne, warstwy spadkowe) aż do żelbetowej płyty konstrukcyjnej galerii. Następnie wykonano czyszczenie płyty żelbetowej metodą hydropiaskowania. Wszelkie ubytki w płycie naprawiono przy użyciu materiałów do naprawy żelbetu PCC. W tym samym czasie wykonano nową żelbetową konstrukcję wsporczą dla płyt łącznikowych. Konstrukcję wykonano jako ryglowo słupową, rygle stanowiły żelbetowe belki o przekroju 25x20cm, słupy okrągłe o średnicy 200mm. Konstrukcję wykonano z betonu B25. Na górnej części galerii wykonano nowe izolacje przeciwwodne, stosując materiały na bazie bitumiczo-kauczukowej, zbrojone siatką polipropylenową. Wykonano nową warstwę spadkową, a na niej wykonano nawierzchnio-izolację z elastyfikowanych żywic epoksydowych. Po wykonaniu naprawy górnej częsci galerii wykonano nowe podparcia dla wydylatowanych przęseł galerii. Podparcia składały się z płaskowników o wymiarach 1000x100x10 montowanych do płyty żelbetowej galerii oraz kątowników 1000x120x10 montowanych do belek wspornikowanych, na których opierają się płyty galerii. Na styku płaskownika i kątownika zastosowano przekładki teflonowe, w celu zapewnienia swobodnego przesuwu płyt żelbetowych galerii. Następnie przystąpiono do napraw dolnych częsci galerii. Na naprawę dolnych części galerii składały się naprawy żelbetowych belek podłużnych o długości 90 metrów, naprawa żelbetowych belek wspornikowych oraz naprawa żelbetowych przęseł galerii. W pierwszej kolejności wykonano wykucia wszelkich luźnych i skorodowanych części żelbetu, a następnie wykonano hydropiaskowanie żelbeu i stali. Zastosowano standardową naprawę żelbetu przy użyciu materiałów PCC. Dodatkowo belki podłużne wzmocniono od góry i od dołu taśmami z włókien węglowych (CFK, CFRP) oraz matami w miejscach gdzie belka utraciła zbrojenie poprzeczne. Belki wspornikowe wzmocniono ze względu na ścinanie matami z włókien węglowych. Po wykonaniu naprawy dolnej częsci galerii całość konstrukcji zabezpieczono powłoką elastyczną barwną


17.


Przedmiot realizacji:

Remont żelbetowej galerii komunikacyjnej ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym, wykonanie nowej żelbetowej konstrukcji wsporczej dla płyt pomostowych łączących klatki schodowe z podestami galerii oraz wzmocnienie dylatacji wydylatowanych przęseł płyt galerii.

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto wszystkie istniejące warstwy z górnej częsci galerii (płytki lastrykowe, warstwy izolacyjne, warstwy spadkowe) aż do żelbetowej płyty konstrukcyjnej galerii. Następnie wykonano czyszczenie płyty żelbetowej metodą hydropiaskowania. Wszelkie ubytki w płycie naprawiono przy użyciu materiałów do naprawy żelbetu PCC. W tym samym czasie wykonano nową żelbetową konstrukcję wsporczą dla płyt łącznikowych. Konstrukcję wykonano jako ryglowo słupową, rygle stanowiły żelbetowe belki o przekroju 25x20cm, słupy okrągłe o średnicy 200mm. Konstrukcję wykonano z betonu B25. Na górnej części galerii wykonano nowe izolacje przeciwwodne, stosując materiały na bazie bitumiczo-kauczukowej, zbrojone siatką polipropylenową. Wykonano nową warstwę spadkową, a na niej wykonano izolację podpłytkową i ułożono okładziny ceramiczne. Po wykonaniu naprawy górnej częsci galerii wykonano nowe podparcia dla wydylatowanych przęseł galerii. Podparcia składały się z płaskowników o wymiarach 1000x100x10 montowanych do płyty żelbetowej galerii oraz kątowników 1000x120x10 montowanych do belek wspornikowanych, na których opierają się płyty galerii. Na styku płaskownika i kątownika zastosowano przekładki teflonowe, w celu zapewnienia swobodnego przesuwu płyt żelbetowych galerii. Następnie przystąpiono do naprawy dolnej częsci galerii. Na naprawę dolnej części galerii składały się naprawa żelbetowej belki podłużnej o długości 160 metrów, naprawa 36 żelbetowych belek wspornikowych oraz naprawa 35 żelbetowych przęseł galerii. W pierwszej kolejności wykonano wykucia wszelkich luźnych i skorodowanych części żelbetu, a następnie wykonano hydropiaskowanie żelbeu i stali. Zastosowano standardową naprawę żelbetu przy użyciu materiałów PCC. Dodatkowo belkę podłużną wzmocniono od góry i od dołu taśmami z włókien węglowych (CFK, CFRP) oraz matami w miejscach gdzie belka utraciła zbrojenie poprzeczne. Belki wspornikowe wzmocniono ze względu na ścinanie matami z włókien węglowych. Po wykonaniu naprawy dolnej częsci galerii całość konstrukcji zabezpieczono powłoką elastyczną barwną


18.


Przedmiot realizacji:

Kontynuacja remontu żelbetowej galerii komunikacyjnej drugiej i pierwszej kondygnacji oraz tarasu w budynku mieszkalnym.

Zadania do zrealizowania:

Wykonanie

Technologia:

W pierwszej kolejności usunięto wszystkie istniejące warstwy z górnej częsci galerii (płytki lastrykowe, warstwy izolacyjne, warstwy spadkowe) aż do żelbetowej płyty konstrukcyjnej galerii. Następnie wykonano czyszczenie płyty żelbetowej metodą hydropiaskowania. Wszelkie ubytki w płycie naprawiono przy użyciu materiałów do naprawy żelbetu PCC. Na górnej części galerii wykonano nowe izolacje przeciwwodne, stosując materiały na bazie bitumiczo-kauczukowej, zbrojone siatką polipropylenową. Wykonano nową warstwę spadkową, a na niej wykonano nawierzchnio-izolację na bazie elastyfikowanych żywic epoksydowych. Po wykonaniu naprawy górnej częsci galerii wykonano nowe podparcia dla wydylatowanych przęseł galerii. Podparcia składały się z płaskowników o wymiarach 1000x100x10 montowanych do płyty żelbetowej galerii oraz kątowników 1000x120x10 montowanych do belek wspornikowanych, na których opierają się płyty galerii. Na styku płaskownika i kątownika zastosowano przekładki teflonowe, w celu zapewnienia swobodnego przesuwu płyt żelbetowych galerii. Następnie przystąpiono do naprawy dolnej częsci galerii. Na naprawę dolnej części galerii składały się naprawa dwóch żelbetowych
belek podłużnych o łącznej długości 320 metrów, naprawa 72 żelbetowych belek wspornikowych oraz naprawa 70 żelbetowych przęseł galerii. W pierwszej kolejności
wykonano wykucia wszelkich luźnych i skorodowanych części żelbetu, a następnie wykonano hydropiaskowanie żelbetu i stali. Zastosowano standardową naprawę żelbetu
przy użyciu materiałów PCC. Dodatkowo belkę podłużną wzmocniono od góry i od dołu taśmami z włókien węglowych (CFK, CFRP) oraz matami w miejscach gdzie belka utraciła
zbrojenie poprzeczne. Belki wspornikowe wzmocniono ze względu na ścinanie matami z włókien węglowych. Po wykonaniu naprawy dolnej częsci galerii całość konstrukcji
zabezpieczono powłoką elastyczną barwną


19.


Przedmiot realizacji:

Naprawa i wzmocnienie belek najazdowych w celu podniesienia ich nośności.

Zadania do zrealizowania:

Projekt wzmocnienia i wykonanie

Technologia:

Wykonanie wykucia wszystkich luźnych i skorodowanych
części żelbetu oraz rozkucie skorodowanego betonu wzdluż prętów zbrojeniowych.
Przygotowanie podłoża po wykonaniu wykuć metodami hydrodynamicznymi.
Dwukrotne zabezpieczenie antykorozyjne prętów żelbetowych zaprawą mineralną
antykorozyjną z zawartością inhibitorów korozji. Ręczna naprawa żelbetu z
użyciem materiałów mineralnych PCCII i PCC III na warstwie szczepnej.
Naklejenie taśm z włókien węglowych (CFRP, CFK lamellen) o szerokości
100mm i grubości 1,2 mm przy użyciu kleju epoksydowego w celu zwiększenia
nośności belek oraz naklejenie maty z włókna węglowego ( CF Sheets) o gramaturze
150 w celu dodatkowego zakotwienia taśm.