Top Building Sp Z O.O.
przesla
sufit
zbrojenie
zbrojenie
  1. Home
  2. Oferta ogólna
  3. Powłoki Ochronne / Chemoodporne

Powłoki Ochronne / Chemoodporne

Powłoki ochronne

Wszystkie obiekty narażone na działanie agresywnych mediów i „wystawione” na działanie warunków atmosferycznych muszą być dodatkowo zabezpieczane powłokami ochronnymi. W zależności od warunków w jakich konstrukcja będzie pracowała i sposobu jej użytkowania dobierany jest odpowiedni system zabezpieczenia.

Mogą to być powłoki ochronne na bazie modyfikowanych materiałów mineralnych, powłoki akrylowe, powłoki na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowych.

Firma Top Building specjalizuje się w wykonywaniu powłok ochronnych w zbiornikach na media agresywne, w zbiornikach na wode pitną, w zbiornikach buforowych, w obiektach oczyszczalni scieków, powłok antygrafitti, powłok ochronnych w obiektach hydrotechnicznych, powłok ochronnych w zbiornikach przeciw pożarowych (ppoż), itp.

Zbiorniki i obiekty poddane działaniu mediów agresywnych

Według najnowszych zaleceń dotyczących doboru powlok ochronnych w obiektach narażonych na stałe lub okresowe działanie cieczy, również cieczy agresywnych, jako powłoki ochronne powinny być stosowane powloki na bazie modyfikowanych zapraw mineralnych. Powłoki takie charakteryzują się wysokimi odpornościami na działanie kwasów i zasad, są paroprzepusczalne, odporne na dzialanie obciążeń mechanicznych oraz odporne na procesy osmotyczne.
Zdarza się jednak, że powłoka ochronna musi wykazywać „płynną” odporność pH od (0;14), tzn. jest obciążania zarówna mediami zasadowymi i kwasowymi. Wówczas nie można zastosowac materiałów modyfikowanych mineralnych ponieważ wykazują one odporność albo od zakresu pH „skrajnie” zasadowego (14) do średnio kwaśnego (3,5), albo od „skrajnie” kwaśniego (0) do średni zasadowego (8). Wówczas nalezy stosować powłoki żywiczne.
Stosując powłoki żywiczne w zbiornikach o zmiennym pH zawsze należy mieć na uwadze procesy osmotyczne, które zawsze wystapią w przypadku zbiorników posadowionych w gruncie i nie mających lub mających ale nieskuteczną izolację przeciwwodną, lub w przypadku zbiorników usytuowanych szeregowo, tzn, mających wspólne ściany i nie wykonane zabezpieczenie ochronne na wszystkich ścianach.
Jako zabezpieczenie przeciw działaniu procesom osmotycznym na powłoki żywiczne w zależności od danego przypadku można stoswać trzy rozwiązania.

1) Zastosowanie wgłębnej impregnacji przy użyciu wysoce penetrujących niskolepkich żywic, przed wykonaniem powłok żywicznych ochronnych

2) Zastosowanie laminatu, czyli zazbrojenie powłoki zywicznej matą z włókną szklanego (laminat)

3) Zastosowanie specjalnego „geolaminatu” z wytworzeniem wentylowanej przestrzeni między konstrukcją a powłoką ochronną.

Zbiorniki na wodę pitną, ppoż i obiekty poddane działaniu mediów o średniej agresywności

W przypadku tego typu obiektów powinny być stosowane modyfikowane materiały na bazie mineralnej, w niektórych przypadkach dopuszcza się stosowanie powłok żywicznych z przestrzeganiem zasad opisanych w punkcie dotyczącym powłok obciążonych silnie agresywnymi mediami.

Należy natomiast zwrócić uwagę na materiały mineralne elastyczne z dodatkiem żywic syntetycznych jako cieczy zarobowej, w zastosowaniach jako powłoki ochronne w zbiornikach na wodę pitną i p.poż, jednak jak wykazują badania i oględziny takich obiektów, zabezpieczenia na bazie takich materiałów nie są skuteczne.
Użycie tego typu materiałów w obiektach gdzie występują średnio gresywne media powoduje reakcję flory bakteryjnej ze związkami organicznymi zawartymi w cieczy zarobowej, powodując bardzo silny porost glonów. Kolejnym efektem reakcji flory bakteryjnej ze związkami organicznymi zawartymi w powłoce jest obniżenie pH w porach powłoki nawet do wartości 1, tworząc lokalnie bardzo silnie kwasowe środowisko na powierzchni powłoki i powodując jej szybką destrukcję.
Drugim problem związanym ze stosowaniem powłok zawierających jako ciecze zarobowe żywice syntetyczne jest problem potwierdzony badaniami, wymywania ze stwardniałej powłoki związków organicznych nieprzereagowanych ze składnikem proszkowym powłoki, powodujący tym samym wzrost porowatości powłoki i w efekcie końcowym brak szczelności powłoki i utratę elastyczności.

Powłoki mineralne wykonujemy poprzez natrysk mokry, przy użyciu pomp ślimakowych. W przypadku warunków uniemożliwiajacych natrysk powłoki aplikujemy ręcznie przy użyciu pac stalowych. Zawsze w przypadku wykonywania zabezpieczeń ochronnych należy aplikować dwie warstwy powłoki ochronnej. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji wykonywane są badania nośności podłoża. Wykonywane są badanie przyczepności metoda „pull-off” oraz wytzrymałość podloża na ściskanie. Powłoki po wykonaniu aplikacji mogą zostać zatarte.

Powłoki ochronne na bazie żywic przeważnie wykonujemy w formie laminatu, tzn w warstwę żywicy wtapiana jest mata z włókna szklanego o gramaturze 150-300 g/m2. Wysyconą matę żywicą dodatkowo kotwimy mechanicznie w podłożu. Warstwę wierzchnią stanowią dwie warstwy żywicy o parametrach odpowiedni dobranych dla danego zabezpieczenia. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji wykonywane są badania nośności podłoża. Wykonywane są badanie przyczepności metoda „pull-off” oraz wytrzymałość podloża na ściskanie.